Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ EN CIÈNCIES SOCIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura se imparte en el Máster de Investigación Educativa de la Universidad de Alicante, manteniendo como referencia la investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía, Arte, Ciudadanía, Historia y otras manifestaciones socioculturales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ampliar el camp de possibilitats d'investigació en ensenyament de les ciències socials.
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per al disseny i desenvolupament d'investigacions relatives a la utilització de les TIC com a recurs educatiu en ciències socials.
 • Reflexionar sobre el nou rol del professorat.
 • Millorar l'aprenentatge i la investigació mitjançant les alternatives que ofereixen les TIC.
 • Actuar d'acord amb els codis ètics de l'educació establits pels Drets Humans.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Incorporar en el campo de la investigación educativa, el método científico.

- Analizar las principales fuentes de documentación en la investigación e innovación de las ciencias soclales.

- Conocer los distintos ámbitos de investigación en la Didáctica de las Ciencias Sociales.

- Interpretar críticamente investigaciones realizadas y publicadas en las Ciencias Sociales.

- Evaluar la influencia de los distintos componentes educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales.

- Incorporar  a la investigación en Ciencias Sociales las herramientas TIC.

- Evaluar criticamente  materiales y recursos didacticos.

 

 

* Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el diseño y desarrollo de investigaciones relativas a la utilización de las TIC como recurso educativo en ciencias sociales.
* Reflexionar sobre el nuevo rol del profesorado.
* Mejorar el aprendizaje y la investigación mediante las alternativas que ofertan las TICs.
* Actuar conforme a los códigos éticos de la educación establecidos por los Derechos Humanos.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 11990
Professor/a responsable:
ROSSER LIMIÑANA, PABLO MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix