Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECÀNICA DE ROQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

11918 - Mecánica de rocas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG10 : Capacitat de realització d'estudis, plans d'ordenació territorial i urbanisme i projectes d'urbanització.
 • CG12 : Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.
 • CG13 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seua implementació en un programa d'ordinador.
 • CG2 : Ser capaç d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotèniques.
 • CG4 : Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG5 : Capacitació cientificotènica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l'enginyeria civil.
 • CG8 : Capacitat per a dur a terme estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals.
 • CG9 : Capacitat per a planificar, dissenyar i gestionar infraestructures, així com mantenir-les, conservar-les i explotar-les.

 

Competències Específiques:>>d'Enginyeria del Terreny

 • C4.12 : Capacitat per a determinar les propietats físiques, químiques i geomecàniques de les roques.
 • C4.13 : Capacitat per a determinar les propietats geomecàniques de les discontinuïtats.
 • C4.14 : Capacitat per a determinació les propietats geomecàniques dels massissos rocosos.
 • C4.15 : Capacitat per a aplicar les tècniques d'assajos de les roques i dels massissos rocosos.
 • C4.16 : Capacitat per a la modelització numèrica d'elements construïts en massissos rocosos.
 • C4.17 : Capacitat per a dissenyar obres d'enginyeria construïdes en massissos rocosos.
 • C4.18 : Coneixements sobre els sistemes d'Informació geogràfica.
 • C4.19 : Capacitat per a elaborar models lògics i conceptuals sobre la realitat del territori.
 • C4.20 : Capacitat per a dissenyar bases de dades gràfiques i alfanumèriques a partir de models sobre el territori.
 • C4.21 : Capacitat per a gestionar i analitzar bases de dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixements i habilitats per al desenvolupament d'un SIG comercial i obtenir resultats de l'anàlisi creuada de diversos factors amb la cartografia.
 • Coneixement per a caracteritzar geomecànicament les roques i els massissos rocosos sobre els quals es construeixen les obres.
 • Coneixement dels diferents tipus d'inestabilitats que afecten els talusos i vessants.
 • Coneixement dels diferents problemes geotècnics que poden afectar les fonamentacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

- Conocer las propiedades que definen las propiedades de rocas y familiarizarse con los parámetros que las definen.
- Identificar los diferentes tipos de discontinuidades que afectan al macizo rocoso y aprender a describirlas y caracterizarlas geomecánicamente.
- Aprender a caracterizar los macizos rocosos.
- Adiestrarse en la realización de ensayos de laboratorio e in situ de rocas y macizos rocosos.
- Conocer los fundamentos y métodos de modelización de macizos rocosos.
- Conocer sistemas constructivos y métodos de diseño de obras geotécnicas asentadas sobre macizos rocosos.

 

 

Dades generals

Codi: 11918
Professor/a responsable:
TOMAS JOVER, ROBERTO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ, OBRES PÚBLIQUES I I U
  Àrea: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix