Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ ALS SIG

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Esta asignatura contribuye al perfil del título con la adquisición de conocimientos teórico-prácticos y científico-técnicos relacionados con las competencias específicas referidas a la gestión de bases de datos cartográficas en general y a la utilización de aplicaciones informáticas relacionadas con los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

"Introducción a los SIG" es una asignatura de formación obligatoria a impartir en el primer cuatrimestre del máster en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno, por tanto parte de la base de que los alumnos han adquirido una serie de conocimientos en las asignaturas de los cursos de las titulaciones técnicas que le dan acceso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG10 : Capacitat de realització d'estudis, plans d'ordenació territorial i urbanisme i projectes d'urbanització.
 • CG12 : Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.
 • CG13 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seua implementació en un programa d'ordinador.
 • CG2 : Ser capaç d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotèniques.
 • CG4 : Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG5 : Capacitació cientificotènica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l'enginyeria civil.
 • CG8 : Capacitat per a dur a terme estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals.
 • CG9 : Capacitat per a planificar, dissenyar i gestionar infraestructures, així com mantenir-les, conservar-les i explotar-les.

 

Competències Específiques:>>d'Enginyeria del Terreny

 • C4.12 : Capacitat per a determinar les propietats físiques, químiques i geomecàniques de les roques.
 • C4.13 : Capacitat per a determinar les propietats geomecàniques de les discontinuïtats.
 • C4.14 : Capacitat per a determinació les propietats geomecàniques dels massissos rocosos.
 • C4.15 : Capacitat per a aplicar les tècniques d'assajos de les roques i dels massissos rocosos.
 • C4.16 : Capacitat per a la modelització numèrica d'elements construïts en massissos rocosos.
 • C4.17 : Capacitat per a dissenyar obres d'enginyeria construïdes en massissos rocosos.
 • C4.18 : Coneixements sobre els sistemes d'Informació geogràfica.
 • C4.19 : Capacitat per a elaborar models lògics i conceptuals sobre la realitat del territori.
 • C4.20 : Capacitat per a dissenyar bases de dades gràfiques i alfanumèriques a partir de models sobre el territori.
 • C4.21 : Capacitat per a gestionar i analitzar bases de dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixements i habilitats per al desenvolupament d'un SIG comercial i obtenir resultats de l'anàlisi creuada de diversos factors amb la cartografia.
 • Coneixement per a caracteritzar geomecànicament les roques i els massissos rocosos sobre els quals es construeixen les obres.
 • Coneixement dels diferents tipus d'inestabilitats que afecten els talusos i vessants.
 • Coneixement dels diferents problemes geotècnics que poden afectar les fonamentacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

- Iniciar a los alumnos en los conceptos utilizados en los sistemas de información geográfica y en las aplicaciones informáticas SIG.
- Adiestrar en la creación de bases de datos gráficas y alfanuméricas vectorial.
- Adiestrar en la gestión y explotación de bases de datos asociadas a una cartografía.

 

 

Dades generals

Codi: 11917
Professor/a responsable:
GARCIA ANDREU, CESAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ, OBRES PÚBLIQUES I I U
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix