Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATERIALS CEMENTANTS ADDICIONALS I SOSTENIBILITAT EN ENGINYERIA CIVIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Tanto para la salida profesional como a nivel de investigación el conocimiento del correcto uso de los materiales cementantes suplementarios.

En la asignatura se presentan los MCS tradicionales como los más experimentales, para su aplicación en obras reales y su uso en temas de investigación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG12 : Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.
 • CG2 : Ser capaç d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotèniques.
 • CG3 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici professional i investigador.
 • CG4 : Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG5 : Capacitació cientificotènica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l'enginyeria civil.
 • CG7 : Coneixement per a aplicar les capacitats tècniques i gestores en activitats de R+D+i dins de l'àmbit de l'enginyeria civil.

 

Competències específiques:>>d'Enginyeria dels Materials

 • C3.1 : Conèixer els materials conglomerants usats en enginyeria
 • C3.10 : Disseny de materials de construcció.
 • C3.11 : Capacitat per a l'elaboració de materials de construcció.
 • C3.12 : Capacitat per a l'assaig de materials de construcció.
 • C3.13 : Coneixements de criteris de sostenibilitat mediambiental.
 • C3.17 : Comprendre els mecanismes de corrosió preferents en els acers embeguts en formigó davant de l'atac d'agressius.
 • C3.2 : Conèixer els processos de deteriorament del formigó.
 • C3.20 : Conèixer la influència de l'ambient sobre la durabilitat del formigó.
 • C3.25 : Coneixement de nous materials reforçats amb fibres.
 • C3.3 : Conèixer i comprendre els fonaments i mecanismes dels processos de corrosió metàl·lica en les condicions ambientals pròpies dels edificis i les infraestructures.
 • C3.32 : Coneixement dels paràmetres que determinen la porositat i la fissuració, determinants en la durabilitat del formigó.
 • C3.34 : Conèixer i comprendre els principals mecanismes de transport de substàncies agressives a través del formigó.
 • C3.4 : Conèixer la resistència a la corrosió dels materials metàl·lics més importants en les condicions d'exposició pròpies dels edificis i infraestructures.
 • C3.5 : Conèixer algunes recomanacions quant al projecte i execució de les construccions per a evitar o minimitzar la corrosió metàl·lica.
 • C3.6 : Conèixer i comprendre els sistemes més importants de protecció contra la corrosió metàl·lica.
 • C3.7 : Conèixer i comprendre els procediments més importants d'avaluació del dany per corrosió metàl·lica en les estructures.
 • C3.8 : Coneixement de nous materials de construcció.
 • C3.9 : Coneixement d'aplicacions de nous materials de construcció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupament de l'actitud crítica a l'hora de triar un material de construcció adequat a l'aplicació requerida i atenent la durabilitat volguda del material en les condicions d'exposició en les quals es trobarà.
 • Coneixement dels mecanismes principals de transport de substàncies agressives a través del formigó.
 • L'alumne obtindrà una visió general dels diferents tipus de formigons especials més utilitzats actualment (tipus, característiques, matèries primeres, fabricació i posada en obra).
 • Coneixerà la normativa vigent per a la realització d'assajos de laboratori.
 • Coneixement de nous materials reforçats amb fibres.
 • L'alumne obtindrà coneixements sobre la caracterització física i mecànica dels formigons amb àrids reciclats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECIFICAS
B1. Conocimiento de nuevos materiales de construcción
B2. Conocimiento de aplicaciones de nuevos materiales de construcción
B3. Diseño de materiales de construcción.
B4. Elaboración de materiales de construcción.
B5. Ensayo de materiales de construcción.
B6. Criterios de sostenibilidad medioambiental. 

COMPETENCIAS BASICAS
A1. Búsqueda de información científica.
A2. Manejo y utilización de información científica.
A3. Criterios éticos en producción de resultados de carácter científico
A4. Seguridad e higiene en el laboratorio.
A5. Actitud crítica sobre la información científica. 

OBJETIVOS
Se deberán conocer las distintas alternativas a la hora de usar un material cementante en el diseño de estructuras de hormigón. A1 – A2 – A5 – B1 – B2 – B3
Se deberán conocer las ventajas tecnológicas que pueden aportar los distintos materiales cementantes suplementarios frente al cemento Portland. A1 – A2 – A5 – B1 – B2 – B3 – B6
Se deberán conocer las limitaciones que pueden llegar a ofrecer estos materiales cementantes suplementarios, así como valorar en qué casos no es conveniente su uso. A1 – A2 – A5 – B1 – B2 – B3
Se deberán conocer los procesos de origen de los materiales y los posibles procesos de adecuación a la finalidad que se les quiere dar. A1 – A2 – A5 – B1 – B2 – B3
Se deberá ser capaz de valorar las modificaciones que se producen en los materiales cementantes que incorporen materiales suplementarios. A1 – A2 – A5 – B1 – B2 – B3
Se deberá ser capaz de adecuar las dosificaciones de los hormigones a los requisitos que demande la introducción de materiales cementantes suplementarios. A1 – A2 – A5 – B1 – B2 – B3 – B4
Se deberá ser capaz, con ayuda del profesorado y del personal del laboratorio, de fabricar morteros con materiales cementantes suplementarios y distinguir entre las singularidades que plantean los distintos materiales. A3 – A4 – A5 – B1 – B2 – B3 – B4
Se deberá ser capaz, con ayuda del profesorado y del personal del laboratorio, de realizar los ensayos mecánicos en morteros fabricados con materiales cementantes suplementarios. A3 – A4 – A5 – B1 – B2 – B3 – B4 – B5
Se deberá ser capaz de utilizar las bases de datos científicas para obtención de información. A1 – A2 – A5
El alumno deberá tomar conciencia de la conveniencia del uso (cuando sea posible) de materiales alternativos que reduzcan los gastos energéticos de la producción de cemento Portland. A1 – A2 – A5 – B1 – B2 – B6
El alumno deberá tomar conciencia de que el uso de estos materiales supone un aprovechamiento más ecológico de los recursos ya que se disminuyen los desechos en vertederos en algunos casos. A1 – A2 – A5 – B1 – B2 – B6
El alumno deberá mantener una actitud responsable y segura dentro del laboratorio. A4
El alumno deberá mantener una actitud crítica frente a las ideas y conocimientos que se plantean. A5
El alumno deberá aprender los fundamentos éticos de veracidad y rigurosidad en los que se basan los logros científicos. A3

 

 

Dades generals

Codi: 11907
Professor/a responsable:
ZORNOZA GOMEZ, EMILIO MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ, OBRES PÚBLIQUES I I U
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix