Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES NUMÈRICS AMB MANIPULADORS SIMBÒLICS APLICATS A PROBLEMES D'ENGINYERIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

De una forma rigurosa, se puede definir el Cálculo Numérico como la disciplina ocupada de describir, analizar y crear algoritmos numéricos que nos permitan resolver problemas matemáticos, en los que estén involucradas cantidades numéricas, con una precisión determinada.

En el contexto del cálculo numérico, un algoritmo es un procedimiento que nos puede llevar a una solución aproximada de un problema mediante un número finito de pasos que pueden ejecutarse de manera lógica.

El análisis numérico cobra especial importancia con la llegada de los ordenadores. El aumento de la potencia de cálculo y la existencia de software adecuado, ha convertido en posibles y eficientes, algoritmos que presentan gran dificultad en los cálculos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG12 : Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.
 • CG13 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seua implementació en un programa d'ordinador.
 • CG2 : Ser capaç d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotèniques.
 • CG3 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici professional i investigador.
 • CG4 : Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG5 : Capacitació cientificotènica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l'enginyeria civil.

 

Competències específiques:>>de Fonaments Fisicomatemàtics Aplicats a l'Enginyeria

 • C1.1 : Aplicar i distingir les característiques principals dels moviments oscil·latoris i ondulatoris a sistemes reals.
 • C1.19 : Conèixer el comportament dinàmic de sistemes estructurals i les tècniques numèriques o experimentals per a la seua determinació.
 • C1.2 : Interpretar i aplicar els fenòmens d'interferència, difracció i polarització d'ones per a la caracterització de materials.
 • C1.20 : Conèixer les bases matemàtiques utilitzades habitualment per a la simulació de sismes.
 • C1.21 : Conèixer les normatives sísmiques actuals.
 • C1.22 : Plantejar criteris de disseny sismoresistent d'una manera racionalitzada.
 • C1.23 : Interpretar i aplicar els fenòmens d'interferència, difracció i polarització d'ones per a la caracterització de materials.
 • C1.24 : Adquirir estratègies per a resoldre problemes de les construccions civils davant de les vibracions transmeses via terreny.
 • C1.25 : Analitzar la propagació dels fenòmens sísmics segons les característiques mecàniques del terreny.
 • C1.3 : Conèixer i determinar els elements de l'estadística descriptiva.
 • C1.4 : Calcular els estadístics analitzats amb l'ús de l'ordinador.
 • C1.5 : Conèixer les distribucions de probabilitat i usar-les en l'estudi de casos pràctics.
 • C1.6 : Fer anàlisis de la variància: ANOVA.
 • C1.7 : Calcular ajustos per rectes de regressió amb la utilització de l'ordinador.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure el comportament dels fenòmens ondulatoris i la seua interacció amb el medi físic.
 • Ús dels elements de l'estadística descriptiva i càlcul d'estadístics amb l'ús de l'ordinador.
 • Anàlisi bàsica del control de qualitat.
 • Aplicació del mètode en problemes definits en una i dues dimensions. Control de qualitat.
 • L'alumne serà capaç d'utilitzar un manipulador simbòlic adequat, resoldre el polinomi interpolador en problemes concrets d'enginyeria.
 • Coneixement dels efectes de càrregues dinàmiques sobre les estructures i materials.
 • Obertura de vies d'aprofundiment en la tècnica dels elements finits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

 • Mejorar la formación del alumno-a favoreciendo su espíritu crítico e investigador, así como su capacidad de razonamiento, fomentando su creatividad.
 • Lograr que el alumno-a aprenda un método de trabajo, siendo capaz de, ante un problema concreto, distinguir lo importante de lo superfluo, intuir soluciones del problema e interpretar los resultados obtenidos.
 • Proporcionar al alumno-a un repertorio de conceptos fundamentales, métodos de razonamiento y técnicas de análisis o cálculo, adaptado a sus futuras necesidades profesionales.
 • Proporcionar a los alumnos-as conocimientos sobre las herramientas y algoritmos básicos del cálculo numérico así como  su fundamento matemático.
 • Desarrollar las habilidades necesarias para que el alumno-a aplique las herramientas del cálculo numérico para la resolución de problemas en el campo de la ingeniería.
 • Capacitar al alumno-a para que utilice de forma autónoma el ordenador y el software adecuado (manipuladores simbólicos) de forma suficiente para la realización de cálculos.&n

 

 

Dades generals

Codi: 11905
Professor/a responsable:
REYES PERALES, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix