Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS FÍSICS DELS FENÒMENS VIBRATORIS I ONDULATORIS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

La asignatura aportará al alumnado la asimilación del método científico y la adquisición de estrategias lógicas para la resolución de problemas. Los conocimientos impartidos permitirán conocer y asimiliar los conceptos científicios y técnicos de los fenómenos vibratorios y su propagación ligados con la Ingeniería en general, y paritcularmente la Ingeneiría Civil.

La asignatura consta de diferentes actividades, teórico, problemas y clases de laboratorio. En todos los actividades es necesario tanto el trabajo individual como el trabajo en grupos para la consecusión con exito de los objetivos de la asignatura.

Las actividades de teoría y problemas se realizarán en el aula de teoría, y las prácticas de laboratorio en el Laboartorio de Física de la primera planta de la EPS I.


 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG12 : Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.
 • CG13 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seua implementació en un programa d'ordinador.
 • CG2 : Ser capaç d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotèniques.
 • CG3 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici professional i investigador.
 • CG4 : Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG5 : Capacitació cientificotènica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l'enginyeria civil.

 

Competències específiques:>>de Fonaments Fisicomatemàtics Aplicats a l'Enginyeria

 • C1.1 : Aplicar i distingir les característiques principals dels moviments oscil·latoris i ondulatoris a sistemes reals.
 • C1.19 : Conèixer el comportament dinàmic de sistemes estructurals i les tècniques numèriques o experimentals per a la seua determinació.
 • C1.2 : Interpretar i aplicar els fenòmens d'interferència, difracció i polarització d'ones per a la caracterització de materials.
 • C1.20 : Conèixer les bases matemàtiques utilitzades habitualment per a la simulació de sismes.
 • C1.21 : Conèixer les normatives sísmiques actuals.
 • C1.22 : Plantejar criteris de disseny sismoresistent d'una manera racionalitzada.
 • C1.23 : Interpretar i aplicar els fenòmens d'interferència, difracció i polarització d'ones per a la caracterització de materials.
 • C1.24 : Adquirir estratègies per a resoldre problemes de les construccions civils davant de les vibracions transmeses via terreny.
 • C1.25 : Analitzar la propagació dels fenòmens sísmics segons les característiques mecàniques del terreny.
 • C1.3 : Conèixer i determinar els elements de l'estadística descriptiva.
 • C1.4 : Calcular els estadístics analitzats amb l'ús de l'ordinador.
 • C1.5 : Conèixer les distribucions de probabilitat i usar-les en l'estudi de casos pràctics.
 • C1.6 : Fer anàlisis de la variància: ANOVA.
 • C1.7 : Calcular ajustos per rectes de regressió amb la utilització de l'ordinador.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure el comportament dels fenòmens ondulatoris i la seua interacció amb el medi físic.
 • Ús dels elements de l'estadística descriptiva i calcul d'estadístics amb l'ús de l'ordinador.
 • Anàlisi bàsica del control de qualitat.
 • Aplicació del mètode en problemes definits en una i dues dimensions. Control de qualitat.
 • L'alumne serà capaç d'utilitzant un manipulador simbòlic adequat, resoldre el polinomi interpolador en problemes concrets d'enginyeria.
 • Coneixement dels efectes de càrregues dinàmiques sobre les estructures i materials.
 • Obertura de vies d'aprofundiment en la tècnica dels elements finits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

- Aplicar y distinguir las características principales de los movimientos oscilatorios y ondulatorios a sistemas reales.

- Interpretar y aplicar los fenómenos de interferencias, difracción y polarización de ondas para la caracterización de materiales.

- Adquirir estrategias para la resolución de problemas en su labor de ingenieros.

- Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las prácticas experimentales de laboratorio de la asignatura siguiendo diferentes etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones.

 

 

 

Dades generals

Codi: 11902
Professor/a responsable:
ALVAREZ LOPEZ, MARIELA LAZARA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix