Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES ESTADÍSTICS APLICATS A L'ENGINYERIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG12 : Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.
 • CG13 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seua implementació en un programa d'ordinador.
 • CG2 : Ser capaç d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotèniques.
 • CG3 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici professional i investigador.
 • CG4 : Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG5 : Capacitació cientificotènica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l'enginyeria civil.

 

Competències específiques:>>de Fonaments Fisicomatemàtics Aplicats a l'Enginyeria

 • C1.1 : Aplicar i distingir les característiques principals dels moviments oscil·latoris i ondulatoris a sistemes reals.
 • C1.19 : Conèixer el comportament dinàmic de sistemes estructurals i les tècniques numèriques o experimentals per a la seua determinació.
 • C1.2 : Interpretar i aplicar els fenòmens d'interferència, difracció i polarització d'ones per a la caracterització de materials.
 • C1.20 : Conèixer les bases matemàtiques utilitzades habitualment per a la simulació de sismes.
 • C1.21 : Conèixer les normatives sísmiques actuals.
 • C1.22 : Plantejar criteris de disseny sismoresistent d'una manera racionalitzada.
 • C1.23 : Interpretar i aplicar els fenòmens d'interferència, difracció i polarització d'ones per a la caracterització de materials.
 • C1.24 : Adquirir estratègies per a resoldre problemes de les construccions civils davant de les vibracions transmeses via terreny.
 • C1.25 : Analitzar la propagació dels fenòmens sísmics segons les característiques mecàniques del terreny.
 • C1.3 : Conèixer i determinar els elements de l'estadística descriptiva.
 • C1.4 : Calcular els estadístics analitzats amb l'ús de l'ordinador.
 • C1.5 : Conèixer les distribucions de probabilitat i usar-les en l'estudi de casos pràctics.
 • C1.6 : Fer anàlisis de la variància: ANOVA.
 • C1.7 : Calcular ajustos per rectes de regressió amb la utilització de l'ordinador.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure el comportament dels fenòmens ondulatoris i la seua interacció amb el medi físic.
 • Ús dels elements de l'estadística descriptiva i càlcul d'estadístics amb l'ús de l'ordinador.
 • Anàlisi bàsica del control de qualitat.
 • Aplicació del mètode en problemes definits en una i dues dimensions. Control de qualitat.
 • L'alumne serà capaç d'utilitzar un manipulador simbòlic adequat, resoldre el polinomi interpolador en problemes concrets d'enginyeria.
 • Coneixement dels efectes de càrregues dinàmiques sobre les estructures i materials.
 • Obertura de vies d'aprofundiment en la tècnica dels elements finits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Objetivo General:

Proporcionar al alumno/a conceptos fundamentales, métodos de razonamiento y técnicas de análisis y cálculo adaptadas a sus futuras necesidades profesionales.

Objetivos espacíficos:

1- Conocer y calcular los elementos de la estadística descriptiva.

2- Obtener los estadísticos con el uso del ordenador a partir de ejercicios de aplicación.

3- Calcular ajustes por rectas de regresión utilizando el ordenador.

4.- Calcular ajustes de otros modelos de regresión utilizando el ordenador.

4- Conocer las distribuciones de probabilidad y usarlas en el estudio de casos prácticos.

5- Diseñar y realizar análisis de la varianza: ANOVA.

 

 

Dades generals

Codi: 11901
Professor/a responsable:
REYES PERALES, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix