Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RECERCA I INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

En el contexto de la formación del profesorado de educación secundaria al que va dirigido el máster al que pertenece esta asignatura, cobra vital importancia la formación en investigación educativa. Dicha formación pretende desarrollar las competencias para identificar, comprender y tratar de dar respuesta a los problemas y desafíos educativos con los que se van a encontrar los estudiantes en su actuación profesional futura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Assessorar i col·laborar amb el professorat en la revisió i millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i de l'avaluació, i posar-los en pràctica en cas d'impartir alguna matèria del currículum.
 • CE22 : Identificar necessitats, establir objectius i participar en el disseny de plans d'intervenció concordes amb els resultats de l'anàlisi dels centres educatius i els sistemes relacionats.
 • CE23 : Col·laborar en l'establiment d'estructures de treball col·laboratiu amb els docents i altres membres de la comunitat escolar, així com amb altres professionals que intervenen en els centres educatius.
 • CE27 : Conèixer i emprar eines digitals útils en les tasques d'orientació i tutoria i en el desenvolupament de les funcions de l'orientador.
 • CE34 : Identificar i formular problemes rellevants sorgits en els centres educatius que porten a emprendre activitats d'investigació i millora.
 • CE35 : Participar i col·laborar en projectes d'investigació i innovació orientats a l'anàlisi i millora de les pràctiques educatives.
 • CE36 : Donar suport al treball en equip dels docents mitjançant estratègies i tècniques de treball col·laboratiu i d'anàlisi de la pràctica docent per a potenciar el treball en equip del professorat, especialment amb base en les TIC.
 • CE37 : Secundar l formació contínua del professorat aportant eines conceptuals i metodològiques per a la reflexió sobre la pròpia pràctica.
 • CE38 : Assessorar en els processos d'avaluació de la qualitat i l'elaboració dels plans de millora.
 • CE39 : Conèixer investigacions i innovacions rellevants i actuals en l'àmbit de l'orientació, i identificar els fòrums adequats per a difondre els resultats de les pròpies investigacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i formular problemes rellevants, sorgits als centres educatius, que comporten emprendre activitats de recerca i millora.
 • Participar i col·laborar en projectes de recerca i innovació, orientats a analitzar i millorar les pràctiques educatives.
 • Donar suport al treball en equip dels docents, mitjançant estratègies i tècniques de treball col·laboratiu i d'anàlisi de la pràctica docent, per a potenciar el treball en equip del professorat, especialment amb base en les TIC.
 • Donar suport a la formació contínua del professorat, aportant eines conceptuals i metodològiques per a la reflexió sobre la pròpia pràctica.
 • Assessorar en els processos d'avaluació de la qualitat i l'elaboració dels plans de millora.
 • Conèixer recerques i innovacions rellevants i actuals en l'àmbit de l'orientació, a més d'identificar els fòrums adequats per a difondre els resultats de les pròpies recerques.
 • Adquirir actituds i conductes de relació amb els altres, treball en grup, cerca autònoma d'informació específica i bones pràctiques docents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Conocer, analizar y comprender los presupuestos y procedimientos metodológicos de los paradigmas y pasos del proceso de investigación en educación.

2. Familiarizarse, comprender y aplicar adecuadamente los diferentes enfoques, métodos y técnicas de investigación a la identificación y resolución de problemas eductativos.

3. Examinar y analizar críticamente artículos de investigación.

4. Ser capaz de diseñar propuestas de investigación para conocer, cambiar y/o transformar la práctica educativa.

5. Saber localizar fuentes de información a través de búsquedas bibliográficas.

 

  

 

 

Dades generals

Codi: 12192
Professor/a responsable:
CARDONA MOLTO, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix