Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RECERCA I INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

Contexto de la asignatura

En el contexto de la formación del profesorado de secundaria, al que va dirigido el master al que pertenece esta asignatura, cobra vital importancia la formación de estos futuros profesionales en un ámbito que les va a ser de gran utilidad en su futura actuación profesional. La formación en los aspectos de la investigación en educación, les va a proporcionar la capacidad dar respuestas a algunos de los problemas con los que se van a encontrar en su actuación profesional futura y además, les va a permitir un proceso de formación continua ligada a la consulta de las investigaciones que se realizan en este sector.

Es en este contexto en el que se pretende proporcionar las herramientas que hagan posible lo indicado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del curriculum.
 • CE22 : Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.
 • CE23 : Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los docentes y otros miembros de la comunidad escolar, así como con otros profesionales que intervienen en los centros educativos.
 • CE27 : Conocer y emplear herramientas digitales útiles en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del orientador.
 • CE34 : Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de investigación y mejora.
 • CE35 : Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.
 • CE36 : Apoyar el trabajo en equipo de los docentes mediante estrategias y técnicas de trabajo colaborativo y de análisis de la práctica docente para potenciar el trabajo en equipo del profesorado, especialmente con base en las TIC.
 • CE37 : Apoyar l formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión sobre la propia práctica.
 • CE38 : Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.
 • CE39 : Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación, e identificar los foros adecuados para difundir los resultados de las propias investigaciones.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i formular problemes rellevants, sorgits als centres educatius, que comporten emprendre activitats de recerca i millora.
 • Participar i col·laborar en projectes de recerca i innovació, orientats a analitzar i millorar les pràctiques educatives.
 • Donar suport al treball en equip dels docents, mitjançant estratègies i tècniques de treball col·laboratiu i d'anàlisi de la pràctica docent, per a potenciar el treball en equip del professorat, especialment amb base en les TIC.
 • Donar suport a la formació contínua del professorat, aportant eines conceptuals i metodològiques per a la reflexió sobre la pròpia pràctica.
 • Assessorar en els processos d'avaluació de la qualitat i l'elaboració dels plans de millora.
 • Conèixer recerques i innovacions rellevants i actuals en l'àmbit de l'orientació, a més d'identificar els fòrums adequats per a difondre els resultats de les pròpies recerques.
 • Adquirir actituds i conductes de relació amb els altres, treball en grup, cerca autònoma d'informació específica i bones pràctiques docents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Objetivos específicos aportados por el profesorado


Esta asignatura pretende que el/la alumno/a sea capaz de:
1. Analizar y comprender los presupuestos y procedimientos metodológicos de los paradigmas de investigación en educación
2. Comparar investigación cualitativa-cuantitativa.
3. Saber localizar las fuentes para realizar búsquedas bibliográficas.
4. Conocer y aplicar a problemas de investigación concretos los principales diseños utilizados en la investigación educativa y las correspondientes técnicas de análisis de datos.
5. Conocer y aplicar las formas o procedimientos fundamentales del muestreo.
6. Identificar las técnicas e instrumentos de recogida de datos en los distintos tipos de investigaciones.
7. Diseñar una propuesta de investigación que pueda dar respuesta a un problema de investigación planteado.
8. Interpretar y saber presentar con corrección los datos y/o resultados aportados por el análisis de diferentes problemas de investigación.
9. Analizar críticamente artículos de investigación.
10. Conocer que es y cual ha sido la evolución de la innovación docente.
11. Conocer que elementos pueden influenciarla y a quines atañe.
12. Conocer elementos interesantes en el contexto de la comunidad valenciana.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12192
Professor/a responsable:
GONZALEZ GOMEZ, JUAN PABLO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix