Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ALS CENTRES EDUCATIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura Atención a la diversidad en centros educativos del Master de Orientación Educativa, está ubicada en el segundo semestre. Esta asignatura perteneciente al área de Didáctica y Organización Escolar, pretende dar una formación sobre la atención en todas las situaciones de diversidad del alumnado en la etapa de Educacion Secundaria

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG20 : Conèixer les mesures d'atenció a la diversitat que es poden adoptar per a poder realitzar l'assessorament necessari en cada cas.
 • CG21 : Analitzar l'organització i funcionament del centre per a coordinar l'orientació, personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar.
 • CG22 : Desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills.
 • CG23 : Identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les quals puga col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Conèixer els processos de desenvolupament curricular i l'elaboració dels plans institucionals per a participar amb els equips directius i els òrgans de coordinació en el seu disseny i aplicació.
 • CE17 : Assessorar i col·laborar amb el professorat en la revisió i millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i de l'avaluació, i posar-los en pràctica en cas d'impartir alguna matèria del currículum.
 • CE19 : Conèixer, seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies i plans d'informació i orientació professional per a la transició al mercat laboral i l'ocupabilitat.
 • CE21 : Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).
 • CE22 : Identificar necessitats, establir objectius i participar en el disseny de plans d'intervenció concordes amb els resultats de l'anàlisi dels centres educatius i els sistemes relacionats.
 • CE23 : Col·laborar en l'establiment d'estructures de treball col·laboratiu amb els docents i altres membres de la comunitat escolar, així com amb altres professionals que intervenen en els centres educatius.
 • CE26 : Avaluar les intervencions realitzades i derivar canvis per a millorar-les. Aplicar programes preventius d'abast soci-comunitari.
 • CE27 : Conèixer i emprar eines digitals útils en les tasques d'orientació i tutoria i en el desenvolupament de les funcions de l'orientador.
 • CE28 : Analitzar de manera crítica els plantejaments conceptuals i ideològics de la inclusió i l'exclusió socioeducativa. Identificar les barreres i els facilitadors d'una educació inclusiva tant en el centre escolar com en els altres contextos que influeixen sobre el desenvolupament i l'educació de l'alumnat.
 • CE29 : Dissenyar i posar en marxa, en col·laboració amb la comunitat escolar, mesures d'atenció a la diversitat que garantisquen la presència, participació i aprenentatge de tot l'alumnat.
 • CE31 : Identificar les necessitats específiques de suport educatiu associades a la discapacitat, els trastorns del desenvolupament, les dificultats d'aprenentatge, l'alta capacitat i els factors socioculturals.
 • CE32 : Dissenyar i desenvolupar intervencions de suport per a tot l'alumnat que el requerisca en el marc del Pla d'Atenció a la Diversitat.
 • CE33 : Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge.
 • CE34 : Identificar i formular problemes rellevants sorgits en els centres educatius que porten a emprendre activitats d'investigació i millora.
 • CE35 : Participar i col·laborar en projectes d'investigació i innovació orientats a l'anàlisi i millora de les pràctiques educatives.
 • CE36 : Donar suport al treball en equip dels docents mitjançant estratègies i tècniques de treball col·laboratiu i d'anàlisi de la pràctica docent per a potenciar el treball en equip del professorat, especialment amb base en les TIC.
 • CE39 : Conèixer investigacions i innovacions rellevants i actuals en l'àmbit de l'orientació, i identificar els fòrums adequats per a difondre els resultats de les pròpies investigacions.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe11 : Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les competències professionals que cal desenvolupar en el marc de l'educació de la diversitat.
 • Conèixer el marc legislatiu per a l'atenció a la diversitat.
 • Conèixer les estratègies i els recursos en l'atenció a la diversitat.
 • Adquirir i desenvolupar el respecte i la valoració de la diversitat.
 • Planificar la resolució de situacions educatives que afecten alumnes amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatge.
 • Aplicar propostes i estratègies metodològiques per a l'atenció a la diversitat.
 • Proposar els canvis necessaris, dins del centre, per a oferir una educació més inclusiva.
 • Aportar materials específics i adaptats que afavorisquen l'aprenentatge i la participació de l'alumnat amb necessitats especials en l'activitat ordinària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Conocer los contenidos propios de la materia, analizando y reflexionando sobre los mismos.
- Desarrollar estrategias de asesoramiento en la atención a la diversidad.
- Extraer de las diferentes necesidades educativas especiales pautas orientativas para el profesorado en la atención a la diversidad.
- Diseñar propuesta de intervención desde una visión inclusiva de la educación.
- Facilitar al profesorado recursos y estrategias que faciliten prácticas colaborativas entre el profesorado en la atención a la diversidad.
- Analizar y reflexionar sobre las propuestas innovadoras en la atención a la diversidad.

 

 

Dades generals

Codi: 12191
Professor/a responsable:
SABROSO CETINA, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix