Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura Evaluación y diagnóstico psicopedagógico  forma parte del Módulo Específico de la Especialidad Docente en Orientación Educativa, del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Su objetivo fundamental es capacitar al alumnado en las técnicas de  evaluación y diagnóstico psicopedagógico.  

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG19 : Conèixer les característiques psicopedagògiques dels alumnes per a poder avaluar-los i emetre els informes que es requerisquen.
 • CG20 : Conèixer les mesures d'atenció a la diversitat que es poden adoptar per a poder realitzar l'assessorament necessari en cada cas.
 • CG21 : Analitzar l'organització i funcionament del centre per a coordinar l'orientació, personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar.
 • CG22 : Desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills.
 • CG23 : Identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les quals puga col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Conèixer els processos de desenvolupament curricular i l'elaboració dels plans institucionals per a participar amb els equips directius i els òrgans de coordinació en el seu disseny i aplicació.
 • CE25 : Conèixer i valorar les tècniques de diagnòstic psicopedagògic.
 • CE26 : Avaluar les intervencions realitzades i derivar canvis per a millorar-les. Aplicar programes preventius d'abast soci-comunitari.
 • CE27 : Conèixer i emprar eines digitals útils en les tasques d'orientació i tutoria i en el desenvolupament de les funcions de l'orientador.
 • CE30 : Realitzar avaluacions psicopedagògiques i elaborar informes diagnòstics i, si escau, dictàmens d'escolarització per a l'alumnat amb necessitats de suport específic.
 • CE31 : Identificar les necessitats específiques de suport educatiu associades a la discapacitat, els trastorns del desenvolupament, les dificultats d'aprenentatge, l'alta capacitat i els factors socioculturals.
 • CE33 : Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge.
 • CE34 : Identificar i formular problemes rellevants sorgits en els centres educatius que porten a emprendre activitats d'investigació i millora.
 • CE37 : Secundar l formació contínua del professorat aportant eines conceptuals i metodològiques per a la reflexió sobre la pròpia pràctica.
 • CE38 : Assessorar en els processos d'avaluació de la qualitat i l'elaboració dels plans de millora.
 • CE39 : Conèixer investigacions i innovacions rellevants i actuals en l'àmbit de l'orientació, i identificar els fòrums adequats per a difondre els resultats de les pròpies investigacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els fonaments teoricopràctics necessaris per a fer l'avaluació psicopedagògica i el diagnòstic en educació.
 • Conèixer les tendències actuals en l'àmbit de l'avaluació i el diagnòstic en educació.
 • Conèixer diversos models d'avaluació psicopedagògica.
 • Conèixer les fases d'avaluació psicopedagògica.
 • Conèixer de manera pràctica i instrumental les tècniques d'avaluació psicopedagògica.
 • Conèixer i distingir les característiques científiques dels instruments i les tècniques d'avaluació psicopedagògiques.
 • Conèixer els instruments i les tècniques a utilitzar en funció de l'àrea, el procés o el context a avaluar.
 • Adquirir actituds ètiques en l'ús dels instruments d'avaluació psicopedagògica.
 • Integrar les dades de l'avaluació en un informe de tipus psicopedagògic.
 • Saber elaborar tipus d'informe diferents en funció de la demanda o necessitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Conocer los fundamentos teórico-prácticos necesarios para realizar la evaluación psicopedagógica y el diagnóstico en educación.

Conocer distintos modelos de evaluación psicopedagógica.

Conocer las fases de evaluación psicopedagógica.

Conocer y aplicar las técnicas e instrumentos de evaluación psicopedagógica.

Conocer las características científicas de los instrumentos y técnicas de evaluación psicopedagógica, tales como objetividad, fiabilidad y validez.

Conocer los instrumentos y técnicas a utilizar en función del área, proceso o contexto a evaluar.

Adquirir actitudes éticas en la utilización de los instrumentos de evaluación psicopedagógica.

Integrar los datos de la evaluación en un informe de tipo psicopedagógico.

Elaborar distintos tipos de informe en función de la demanda o necesidad.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12190
Professor/a responsable:
GONZALEZ GOMEZ, MARIA CARLOTA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix