Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura Asesoramiento e intervención en los centros educativos  forma parte de la materia Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico, que está contenida en el Módulo Específico de la Especialidad Docente en Orientación Educativa, del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Su objetivo fundamental es capacitar al alumnado en el asesoramiento sobre proyectos y programas de centro, así como el de conocer los aspectos básicos, conceptuales, de evaluación, diagnóstico e intervención psicoeducativa. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG20 : Conèixer les mesures d'atenció a la diversitat que es poden adoptar per a poder realitzar l'assessorament necessari en cada cas.
 • CG21 : Analitzar l'organització i funcionament del centre per a coordinar l'orientació, personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar.
 • CG22 : Desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills.
 • CG23 : Identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les quals puga col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Conèixer els processos de desenvolupament curricular i l'elaboració dels plans institucionals per a participar amb els equips directius i els òrgans de coordinació en el seu disseny i aplicació.
 • CE17 : Assessorar i col·laborar amb el professorat en la revisió i millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i de l'avaluació, i posar-los en pràctica en cas d'impartir alguna matèria del currículum.
 • CE18 : Orientar a l'alumnat en el seu coneixement personal i en l'adopció de decisions acadèmiques i professionals, de manera que tot això facilite la seua inserció laboral.
 • CE21 : Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).
 • CE22 : Identificar necessitats, establir objectius i participar en el disseny de plans d'intervenció concordes amb els resultats de l'anàlisi dels centres educatius i els sistemes relacionats.
 • CE24 : Coordinar les actuacions en la zona o sector amb tots els agents educatius i altres serveis, especialment els serveis socials, de salut i laborals, per a una intervenció coordinada.
 • CE25 : Conèixer i valorar les tècniques de diagnòstic psicopedagògic.
 • CE26 : Avaluar les intervencions realitzades i derivar canvis per a millorar-les. Aplicar programes preventius d'abast soci-comunitari.
 • CE28 : Analitzar de manera crítica els plantejaments conceptuals i ideològics de la inclusió i l'exclusió socioeducativa. Identificar les barreres i els facilitadors d'una educació inclusiva tant en el centre escolar com en els altres contextos que influeixen sobre el desenvolupament i l'educació de l'alumnat.
 • CE29 : Dissenyar i posar en marxa, en col·laboració amb la comunitat escolar, mesures d'atenció a la diversitat que garantisquen la presència, participació i aprenentatge de tot l'alumnat.
 • CE31 : Identificar les necessitats específiques de suport educatiu associades a la discapacitat, els trastorns del desenvolupament, les dificultats d'aprenentatge, l'alta capacitat i els factors socioculturals.
 • CE32 : Dissenyar i desenvolupar intervencions de suport per a tot l'alumnat que el requerisca en el marc del Pla d'Atenció a la Diversitat.
 • CE33 : Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge.
 • CE38 : Assessorar en els processos d'avaluació de la qualitat i l'elaboració dels plans de millora.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar les funcions dels serveis de suport psicològic.
 • Analitzar i valorar els diversos models d'intervenció.
 • Conèixer i analitzar els processos i les estratègies d'assessorament.
 • Aplicar els coneixements adquirits de manera integrada a la identificació de demandes, la intervenció i l'assessorament als diversos sectors de la comunitat educativa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Objetivos formativos

- Conocer los modelos más significativos de orientación educativa e intervención psicopedagógica.

- Conocer el marco legislativo que sustentan los diferentes procesos y estrategias de asesoramiento.

- Ofrecer pautas para aplicar los conocimientos teóricos a las distintas situaciones y necesidades de la práctica docente.

- Conocer las diferentes funciones de los servicios psicopedagógicos.

- Apreciar la importancia del asesoramiento psicopedagógico para la resolución de problemáticas escolares.

Objetivos específicos aportados por el profesorado 

 
- Conocer los procedimientos de actuación para resolver los casos que se puedan presentar.

- Adquirir las competencias necesarias para una buena práctica profesional como docente.

- Tratar temas como el absentismo escolar, violencia… frecuentes en los IES.

- Obtener una base teórica de los diferentes modelos de actuación psicopedagógica

- Conocer las diferentes situaciones en las que se va a necesitar apoyo psicopedagógico.

 

 

Dades generals

Codi: 12189
Professor/a responsable:
GONZALEZ GOMEZ, MARIA CARLOTA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix