Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIETAT, FAMÍLIA I ESCOLA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

De acuerdo con la Orden EDU/3498/2011, a la especialidad "Orientación educativa" le corresponde un plan de estudios específico que deberá incluir un módulo genérico denominado Sociedad, familia y educación que tendrá la finalidad de formar al alumnado en la dimensión sociológica de la educación relacionando la educación con el medio social. La asignatura "Sociedad, familia y escuela" pretende, por tanto, capacitar al alumnado en la comprensión de los condicionantes culturales, sociales y familiares en el proceso educativo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG22 : Desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Col·laborar en l'establiment d'estructures de treball col·laboratiu amb els docents i altres membres de la comunitat escolar, així com amb altres professionals que intervenen en els centres educatius.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe21 : Comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en general.
 • CGe22 : Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació en general, i en el rendiment escolar en particular.
 • CGe23 : Col·laborar amb l'equip directiu en l'adopció de mesures per a la coordinació del centre escolar amb les famílies i dissenyar estratègies dirigides a afavorir la participació efectiva i la col·laboració de les famílies en els processe educatius.
 • CGe24 : Adquirir actituds i conductes de relació amb els altres, treball en grup, cerca autònoma d'informació específica i bona pràctica professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en general.
 • Conèixer l'evolució històrica o les classes de la família, a més de la incidència del context familiar en l'educació en general i en el rendiment escolar en particular. 
 • Col·laborar amb l'equip directiu en l'adopció de mesures per a coordinar el centre escolar amb les famílies i dissenyar estratègies per a afavorir la participació efectiva i la col·laboració de les famílies en els procés educatiu.
 • Desenvolupar competències professionals que faciliten el treball cooperatiu entre professionals de l'educació, fent-los conscients de la seua funció educativa, social i cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora  de la familia y la comunidad tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación para la inclusión social y escolar fomentando:

-El respeto de los derechos y libertades

-La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres

-La igualdad de trato y la no discriminación de las personas con discapacidad o en cualquier otra circunstancia personal o social

2. Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación en general, y en el rendimiento escolar en particular

3. Colaborar con el Equipo Directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro escolar con las familias y diseñar estrategias orientadas a favorecer la efectiva participación y colaboración de las familias en los procesos educativos.

4. Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo cooperativo entre profesionales de la educación haciéndoles conscientes de su función educativa, social y cultural

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 12187
Professor/a responsable:
JIMENEZ DELGADO, MARIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix