Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELS SISTEMES D'ORIENTACIÓ EN EL CONTEXT DELS CENTRES EDUCATIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La orientación en los centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de Idiomas

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG21 : Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE21 : Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe17 : Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico.
 • CGe18 : Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y conocer la funcionalidad de los procesos y órganos de dirección, participación y coordinación pedagógica y didáctica.
 • CGe20 : Participar en la definición y elaboración del proyecto educativo, el diseño y desarrollo curricular, y en las actividades generales del centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad de la educación, atención a al diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y mejora de la convivencia.
 • CGe24 : Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buena práctica profesional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'evolució dels diversos sistemes d'orientació i assessorament psicopedagògic, els models actuals d'orientació i les seues característiques.
 • Analitzar les característiques, l'organització i el funcionament dels centres educatius i conèixer la funcionalitat dels processos i òrgans de direcció, participació i coordinació pedagògica i didàctica.
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula.
 • Participar en la definició i elaboració del projecte educatiu, el disseny i el desenvolupament curricular, i en les activitats generals del centre, atenent a criteris de millora de la qualitat de l'educació, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i millora de la convivència.
 • Adquirir actituds i conductes de relació amb els altres, treball en grup, cerca autònoma d'informació específica i bones pràctiques docents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico, los modelos
actuales de orientación y sus características.
l Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y conocer la funcionalidad
de los procesos y órganos de dirección, participación y coordinación pedagógica y didáctica.
l Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
l Participar en la definición y elaboración del proyecto educativo, el diseño y desarrollo curricular, y en las
actividades generales del centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad de la educación, atención a la
diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y mejora de la convivencia.
l Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información
específica y buenas prácticas docentes.

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2013-14)
Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de orientación educativa y
asesoramiento psicopedagógico que operan en los siguientes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP
y Bachillerato).

 

 

Dades generals

Codi: 12186
Professor/a responsable:
ALVAREZ TERUEL, JOSE DANIEL
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix