Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APRENENTATGE I RENDIMENT ACADÈMIC. PROCESSOS I FACTORS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura Aprendizaje y Rendimiento académico. Procesos y factores  forma parte de la materia Desarrollo, aprendizaje y educación, que está contenida en el Módulo Genérico de la Especialidad Docente en Orientación Educativa, del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Su objetivo fundamental es definir las variables fundamentales que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y analizar su influencia sobre el rendimiento académico.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG19 : Conèixer les característiques psicopedagògiques dels alumnes per a poder avaluar-los i emetre els informes que es requerisquen.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe13 : Identificar i valorar els factors que incideixen en la capacitat d'aprenentatge de l'alumnat i en el seu rendiment acadèmic.
 • CGe14 : Conèixer i valorar la importància dels factors individuals en el procés d'ensenyament-aprenentatge, els diferents plantejaments teòrics, i les implicacions per a la pràctica de l'ensenyament que es deriven de cadascun d'ells, des d'un marc integrador i aplicat.
 • CGe15 : Conèixer la importància dels factors contextuals de tipus formal (ensenyament i centre educatiu) i no-formal (factors familiars i socioculturals) en el procés d'enseñanzaaprendizaje, i les seues implicacions per a la millora del procés de E/A i del rendiment acadèmic.
 • CGe16 : Conèixer i comprendre els diferents plantejaments teòrics sobre l'aprenentatge, i aplicar aquests coneixements al disseny de la instrucció i la pràctica de l'ensenyament.
 • CGe24 : Adquirir actituds i conductes de relació amb els altres, treball en grup, cerca autònoma d'informació específica i bona pràctica professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els factors que intervenen en el procés d'ensenyament i aprenentatge i la influència relativa que tenen en el rendiment acadèmic.
 • Conèixer i valorar la importància dels factors individuals en el procés d'ensenyament i aprenentatge, els diversos plantejaments teòrics i les implicacions per a la pràctica de l'ensenyament que se'n deriven, des d'un marc integrador i aplicat.
 • Conèixer la importància dels factors contextuals de tipus formal (ensenyament i centre educatiu) i no formal (factors familiars i socioculturals) en el procés d'ensenyament-aprenentatge, a més de les implicacions per a la millora del procés mateix i del rendiment acadèmic.
 • Conèixer i comprendre els diversos plantejaments teòrics sobre l'aprenentatge i aplicar-los al disseny de la instrucció i la pràctica de l'ensenyament.
 • Adquirir actituds i conductes de relació amb els altres, treball en grup, cerca autònoma d'informació específica i bones pràctiques docents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 1. Conocer los principales modelos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 2. Identificar las variables o factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su influencia relativa sobre el rendimiento académico.
 3. Establecer la importancia de los factores individuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus implicaciones para la práctica de la enseñanza.
 4. Conocer la influencia de los factores contextuales de tipo formal (enseñanza y centro educativo) y no-formal (factores familiares y socio-culturales) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sus implicaciones para la mejora del mismo y del rendimiento académico. 
 5. Comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje y aplicar dichos conocimientos al diseño de ambientes globales de aprendizaje de una  enseñanza eficaz.  
 6. Desarrollar habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información científica sobre aspectos relativos a la asignatura.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12185
Professor/a responsable:
CASTEJON COSTA, JUAN LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix