Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  TRABAJO FIN DE MASTER-B ESPECIALIDAD 13

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2014-15

IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI D'UNA PROBLEMÀTICA o INNOVACIÓ DIDÀCTICA

El TFM constitueix una matèria pertanyent al cos pràctic del pla d'estudis del Màster en professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes amb una càrrega lectiva en el pla d'estudis de 6 crèdits ECTS, que ofereixen a l'alumnat un espai de treball en contínua interacció amb la pràctica professional diària per tal de generar en l'alumnat la reflexió sobre l'exercici professional i la relació dels coneixements teoricopràctics adquirits en la seua formació. La finalitat del màster, que és la preparació professional orientada a l'especialització acadèmica i professional dels estudiants, exigeix que el TFM estiga orientat a l'avaluació de les competències professionals, generals i específiques associades a la titulació.

 

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG17 : Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.
 • CG18 : Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.
 • CG4 : Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

 

Competencias específicas:>>Prácticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

Sin datos

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2014-15

- Aprofundir en l'estudi d'un tema de l'àmbit i context educatiu relatiu a l'especialitat.
- Conèixer i aplicar els principis i metodologies de la investigació: recerca documental, recollida, anàlisi i interpretació d'informació i dades, presentació de conclusions i redacció del treball.
- Aplicar les habilitats i els coneixements adquirits durant el Màster a un tema específic d'estudi.
- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis raonats sabent comunicar les seues conclusions de manera clara i concisa tant verbalment com per escrit.

 

 

Datos generales

Código: 12178
Profesor/a responsable:
BROTONS RICO, VICENT
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 0,00
Créditos prácticos: 0,60
Carga no presencial: 5,40

Departamentos con docencia

 • Dep.: DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
  Área: DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0,05
 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0,5
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.
 • Dep.: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA
  Área: DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0,05

Estudios en los que se imparte