Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  TRABAJO FIN DE MASTER-B ESPECIALIDAD 4

Competencias y objetivos

Información provisional. Pendiente de revisión por parte de la persona responsable.

 

Contexto de la asignatura para el curso 2021-22

L'assignatura "Treball Fi de Màster B" pertany al mòdul específic 4: Construccions Civils, Edificació i Dibuix. S'imparteix durant el segon semestre i amb una assignació de 6 crèdits ECTS es vincula directament amb les pràctiques que l'alumnat del Màster realitza als centres de Secundària.
És simultanieja temporalment amb les assignatures, també del mòdul 4, de segon semestre: "Aplicació de tècniques docents per al professorat de construccions civils, edificació i dibuix" i "La innovació docent, les Tcs i la investigació educativa en l'educació artística".
Aquesta assignatura es relaciona, en primer lloc amb les del Mòdul genèric que s'imparteix en el primer semestre, i en segon lloc amb l'especialització que es du a terme amb les assignatures Pràcticum 1B i Pràcticum 2

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG17 : Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.
 • CG18 : Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.
 • CG4 : Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

 

Competencias específicas:>>Prácticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

Sin datos

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2021-22

1. Saber identificar i analitzar una problemàtica educativa existent en un Centre o aula.
2. Saber detectar la conveniència de plantejar una proposta d'innovació didàctica en un Centre o aula.
3. Argumentar de forma clara i suficient tant la justificació de l'elecció com la definició del problema o innovació.
4. Organitzar adequadament els processos de recollida d'informació, anàlisi i interpretació de dades i presentació de resultats de manera coherent i precisa.
5. Saber presentar les conclusions com a conseqüència de les discussions prèvies i aportar en les mateixes les valoracions i reflexions personals inherents.
6. Adequada presentació de les cites de documents bibliogràfics.

 

 

Datos generales

Código: 12169
Profesor/a responsable:
Sin datos
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 0,00
Créditos prácticos: 0,60
Carga no presencial: 5,40

Departamentos con docencia

 • Dep.: DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
  Área: DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0,3
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.
 • Dep.: DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
  Área: DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0,05
 • Dep.: CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS
  Área: CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0
 • Dep.: EXPRESION GRAFICA, COMPOSICIÓN Y PROYECTOS
  Área: COMPOSICION ARQUITECTONICA
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0
 • Dep.: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA
  Área: DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0,05
 • Dep.: SOCIOLOGÍA I
  Área: SOCIOLOGIA
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0
 • Dep.: EDIFICACIÓN Y URBANISMO
  Área: CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0
 • Dep.: INGENIERÍA CIVIL
  Área: INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0

Estudios en los que se imparte