Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER -A ESPECIALITAT 16

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Se trata de la asignatura de fin de la titulación de máster, que recoge todos los conocimientos adquiridos durante el mismo, tanto en el ámbito de la metodología de investigación como en el de los diversos contenidos y ámbitos de la investigación educativa. El alumnado ha de integrar, por tanto, todos los conocimientos adquiridos, diseñando y desarrollando una investigación completa sobre un tema, dentro de la línea de investigación elegida, bajo la guia de un/a tutor/a, y exponer los resultados del trabajo públicamente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

El alumnado, al finalizar el Trabajo Fin de Master ha de haber adquirido:

1. Competencias en construcción y aplicación de los conocimientos adquiridos, y en la resolución de problemas de investigación, dentro de los contextos multidisciplinares relacionados con la investigación educativa.

2. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de las variables del contexto educativo desde una perspectiva ética y social. 3. Capacidad de comunicar los resultados y conclusiones de investigación a una audiencia experta.

4. Habilidades de aprendizaje autónomo avanzado así como de revisión y evaluación de investigaciones.

5. Capacidad de actuar de acuerdo con la ética y la deontología profesional en el desarrollo de la investigación.

 

 

Dades generals

Codi: 12161
Professor/a responsable:
ROMERO NARANJO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1

Estudis en què s'imparteix