Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 17

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Las actividades llevadas a cabo durante el Prácticum deberán concebirse como un proceso de inmersión en la cultura profesional de la docencia, orientado a la consolidación de una formación práctica de calidad orientada por procesos reflexivos de dinamización de los contextos educativos en los que se realizan estas prácticas.

La finalidad de los prácticum consiste en proporcionar experiencias directas sober los distintos aspectos de la intervención educativa a través de un conjunto interado de actuaciones y constituyen un componente esencial y básico de la formación que ofrece el Máster, ya que activan elementos receptivos, participativos, reflexivos y críticos en contextos de aprendizaje reales bajo la tutela de los centros de Educación Secundaria, Formación Profesional y Universidad de Alicante

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG19 : Conèixer les característiques psicopedagògiques dels alumnes per a poder avaluar-los i emetre els informes que es requerisquen.
 • CG22 : Desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Coordinar l'elaboració del Pla d'Acció Tutorial en els diferents nivells del sistema educatiu (Infantil, Primària, Secundària, FP i Batxillerat) i el Pla d'Orientació Acadèmica i Professional.
 • CE17 : Assessorar i col·laborar amb el professorat en la revisió i millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i de l'avaluació, i posar-los en pràctica en cas d'impartir alguna matèria del currículum.
 • CE18 : Orientar a l'alumnat en el seu coneixement personal i en l'adopció de decisions acadèmiques i professionals, de manera que tot això facilite la seua inserció laboral.
 • CE19 : Conèixer, seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies i plans d'informació i orientació professional per a la transició al mercat laboral i l'ocupabilitat.
 • CE20 : Aplicar tècniques de mediació per a la gestió de conflictes amb la finalitat de millorar el clima de convivència en els centres educatius.
 • CE22 : Identificar necessitats, establir objectius i participar en el disseny de plans d'intervenció concordes amb els resultats de l'anàlisi dels centres educatius i els sistemes relacionats.
 • CE26 : Avaluar les intervencions realitzades i derivar canvis per a millorar-les. Aplicar programes preventius d'abast soci-comunitari.
 • CE27 : Conèixer i emprar eines digitals útils en les tasques d'orientació i tutoria i en el desenvolupament de les funcions de l'orientador.
 • CE30 : Realitzar avaluacions psicopedagògiques i elaborar informes diagnòstics i, si escau, dictàmens d'escolarització per a l'alumnat amb necessitats de suport específic.
 • CE31 : Identificar les necessitats específiques de suport educatiu associades a la discapacitat, els trastorns del desenvolupament, les dificultats d'aprenentatge, l'alta capacitat i els factors socioculturals.
 • CE32 : Dissenyar i desenvolupar intervencions de suport per a tot l'alumnat que el requerisca en el marc del Pla d'Atenció a la Diversitat.
 • CE33 : Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge.
 • CE34 : Identificar i formular problemes rellevants sorgits en els centres educatius que porten a emprendre activitats d'investigació i millora.
 • CE35 : Participar i col·laborar en projectes d'investigació i innovació orientats a l'anàlisi i millora de les pràctiques educatives.
 • CE37 : Secundar l formació contínua del professorat aportant eines conceptuals i metodològiques per a la reflexió sobre la pròpia pràctica.
 • CE38 : Assessorar en els processos d'avaluació de la qualitat i l'elaboració dels plans de millora.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP5 : Adquirir experiència en l'exercici de l'orientació educativa i l'assessorament psicopedagògic, acreditant un bon domini de l'expressió oral i escrita i de les competències professionals necessàries per a aqueix exercici.
 • CP7 : Planificar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció en l'àmbit de l'orientació educativa i l'assessorament psicopedagògic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge, potenciar processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències dels respectius ensenyaments, segons el nivell i la formació prèvia, i orientar l'alumnat tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, en grup i personalitzades, adaptades a la diversitat de l'alumnat.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'alumnat i promoure'n la capacitat d'aprendre a soles i amb altres, a més de desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i les iniciatives personals.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació de l'alumnat de manera col·laborativa i coordinada.
 • Participar en l'avaluació, recerca i innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, a més de comunicar-ne les conclusions, i les raons que les sustenten, a la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • Treballar en equip amb altres professionals de l'educació i enriquir la seua formació.
 • Conèixer les característiques psicopedagògiques de l'alumnat, per a poder avaluar-lo i emetre els informes necessaris.
 • Desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament les famílies quant al procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels fills. 
 • Coordinar l'elaboració del pla d'acció tutorial en els diversos nivells del sistema educatiu (infantil, primària, secundària, FP i batxillerat) i el pla d'orientació acadèmica i professional.
 • Assessorar i col·laborar amb el professorat en la revisió i millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i d'avaluació, a més de posar-los en pràctica en cas d'impartir alguna matèria del currículum.
 • Orientar l'alumnat en el coneixement personal i l'adopció de decisions acadèmiques i professionals, de manera que això en facilite la inserció laboral.
 • Conèixer, seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies i plans d'informació i orientació professional per a la transició al mercat laboral i l'ocupabilitat.
 • Aplicar tècniques de mediació per a gestionar conflictes, amb la finalitat de millorar el clima de convivència als centres educatius.
 • Identificar necessitats, establir objectius i participar en el disseny de plans d'intervenció, d'acord amb els resultats de l'anàlisi dels centres educatius i els sistemes relacionats.
 • Avaluar les intervencions fetes i derivar canvis per a millorar-les. Aplicar programes preventius d'abast sociocomunitari.
 • Conèixer i emprar eines digitals útils en les tasques d'orientació i tutoria i en el desenvolupament de les funcions de l'orientador.
 • Fer avaluacions psicopedagògiques, informes diagnòstics i, si escau, dictàmens d'escolarització per a l'alumnat amb necessitats de suport específic.
 • Identificar les necessitats específiques de suport educatiu associades a la discapacitat, els trastorns del desenvolupament, les dificultats d'aprenentatge, l'alta capacitat i els factors socioculturals.
 • Dissenyar i desenvolupar intervencions de suport per a l'alumnat que ho necessite, en el marc del pla d'atenció a la diversitat.
 • Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten alumnes amb capacitats i ritmes d'aprenentatge diferents.
 • Identificar i formular problemes rellevants, sorgits als centres educatius, que comporten activitats de recerca i millora.
 • Participar i col·laborar en projectes de recerca i innovació orientats a l'anàlisi i millora de les pràctiques educatives.
 • Donar suport a la formació contínua del professorat, aportant eines conceptuals i metodològiques per a la reflexió sobre la pràctica.
 • Assessorar en processos d'avaluació de la qualitat i elaboració dels plans de millora. 
 • Adquirir experiència en l'exercici de l'orientació educativa i l'assessorament psicopedagògic i acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita i les competències professionals necessàries.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció en l'àmbit de l'orientació educativa i l'assessorament psicopedagògic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

- Colaborar activamente en las tareas asignadas por el tutor del centro que le capaciten para formarse en tareas específicas propias de la profesión docente

- Informarse sobre la programación didáctica del departamento de su especialidad y las diferentes programaciones de aula que pudiera observar

- Elaborar una unidad de trabajo integrada acorde al grupo, centro y especialidad en la que se desarrolla el Prácticum

- Colaborar en la preparación de unidades de trabajo, unidades didácticas e intervenciones psicopedagógicas

- Participar en las actividades complementarias y extraescolares programadas

- Intervenir y poner en práctica la unidad de trabajo realizada

- Asesorarse y conocer el contexto y la realidad socio-cultural del al umnado con el que se va a trabajar atendiendo principalmente a la diversdad del mismo y tratando de dar una respuesta educativa acorde a las necesidades detectadas

- Valorar la propia actuación docente como elemento de reflexón y mejora

- Implicarse en la elaboración de materiales innovadores y creativos

 

 

Dades generals

Codi: 12143
Professor/a responsable:
LOPEZ ALACID, MARIA PAZ
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,16
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,39
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix