Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 13

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

L'alumnat romandrà un període d'un mes en un centre d'Ensenyament Secundari o d'idiomes (o altre), conveniat d'acord amb la legislació vigent, desenvolupant pràcticament les assignatures relacionades amb l'àrea de Filologia Catalana i l'àrea de Didàctica de la Llengua i Literatura, així com coneixent els aspectes organitzatius i pedagògics del centre. Ho farà adscrit a un tutor o tutora del centre i a al tutor de la facultat (professor del Màster).

Accedirà a tots els documents pedagogicoorganitzatius que necessite consultar i analitzar, a les currícules i programacions dels distints nivells, realitzarà observacions i participarà en la vida del centre (claustres, comissions...) i en l'activitat del departament de llengües. Així mateix assistirà a les classes del seu professor o professora tutor/a on desenvoluparà una tasca d'observació i intervenció orientada pel mateix tutor o  tutotra.

Durant aquest mateix període, i d'acord amb el calendari establit, participarà activament en els seminaris i tutories individuals de facultat establides en el calendari de l'assignatura i que coordinarà i impartirà el professor tutor o tutora del Pràcticum 2 especialitat 13 del Màster de Secundària.

En finalitzar elaborarà una memòria, d'acord amb els criteris establits, que lliurarà al tutor/a de facultat en els terminis fixats.

Tant l'activitat desenvolupada durant l'estada al centre com la participació en les tutories de la facultat i la memòria seran el referents d'avaluació d'aquesta assignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe12 : Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
 • CGe7 : Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

1. Conéixer i analitzar la vida organitzativa i pedagògia d'un centre de secundària o equivalent.

2. Manejar i analitzar els diversos documents que regeixen la vida del centre i l'activitat docent i discent de les aules.

3. Analitzar les currícules i programacions que s'apliquen en l'ensenyament de la llengua i la iteratura.

4. Aprendre a realitzar programacions pràctiques de curs, període avaluatiu i aula.

5. Realitzar programacions de aplicabilitat directa als cursos, nivells i aules on desenvolupe les pràctiques.

6. Aprendre les diverses estratègies esmerçades pel professorat en el procés d'ensenyament/aprenentat de la llengua i la literatura.

7. Impartir classes a alumnat de distint nivell d'assignatures relacionades amb l'àrea de Filologia Catalana amb els criteris psicopedagògics i didàctics apresos al Màster de Secundàri i atenent les orientacions expertes del professorat tutor del centre i de la facultat.

8. Valorar i avaluar críticament les diverses activitats que com a practicant realitze durant la seua estada al centre.

9. Desenvolupar actituds crítiques i positives en relació a l'activtiat docent com a aplicació de la seua formació de graduat que complementa formativament amb perspectiva docent amb els estudis del Màster de Secudària.

 

 

Dades generals

Codi: 12139
Professor/a responsable:
BROTONS RICO, VICENT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05

Estudis en què s'imparteix