Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 6

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

El tercer módulo del Máster de formación del profesorado de secundaria es el denominado Prácticum, que tiene asignados en el plan de estudios 16 créditos ECTS, de los que 10 corresponden a las prácticas que se llevan a cabo en el centro de prácticas (asignaturas Prácticum I y Prácticum II, con 4 y 6 créditos respectivamente), y 6 créditos al Trabajo fin de Máster (TFM), que es la tercera de las asignaturas que componen este módulo.


La finalidad del Prácticum II consiste en proporcionar experiencias directas sobre los diversos aspectos de la intervención educativa a través de un conjunto integrado de actuaciones. Constituye, por ello, un componente esencial y básico de la formación que ofrece el Máster, ya que activa elementos receptivos, participativos, reflexivos y críticos en contextos de aprendizaje reales, bajo la tutela de profesorado de los centros de educación secundaria y de la Universidad Alicante.


La estancia en prácticas debe suponer una aproximación relevante para la formación del alumno o alumna en las distintas áreas del sistema educativo, en los procesos y contextos educativos de los centros y en las distintas dimensiones y funciones del profesorado: el desempeño docente, la función tutorial y la participación en la organización y funcionamiento del centro (coordinación pedagógica, etc.). En ese sentido, la tutoría del alumnado en los centros educativos no sólo debe ser ejercida por el profesorado tutor de las distintas especialidades docentes, sino también por el conjunto del centro, a través del coordinador de prácticas, del equipo directivo, del departamento de Orientación, de los departamentos Didácticos y demás órganos de coordinación docente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe12 : Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
 • CGe7 : Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

- Integrarse en el funcionamiento real de un centro docente como profesor de E. F. en prácticas.

- Desarrollar las habilidades docentes necesarias para garantizar una interacción docente eficaz y participativa en las sesiones de EF.

- Adquirir las habilidades comunicativas precisas para la docencia de la EF.

- Desarrollar hábitos de reflexión crítica sobre la propia actuación docente, entendiendo que en ello radica la mejora de la calidad de enseñanza.

- Conocer las exigencias reales de planificación, docencia y evaluación que requiere la estancia en un centro de enseñanza como docente de la EF poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la formación previa.

- Desarrollar hábitos de reflexión crítica sobre la propia actuación docente, entendiendo que en ello radica la mejora de la calidad de enseñanza.

- Introducir alternativas de actuación adecuando lo programado a las dificultades y problemas que se pudiesen producir en el desarrollo de las prácticas.

- Dominar el manejo de documentación y recursos tecnológicos para aplicarlos de manera adecuada al contexto de las prácticas docentes.

- Desarrollar las capacidades analíticas y sintéticas necesarias para elaborar una memoria de las prácticas que responda fundamentadamente a todos los aspectos exigidos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12132
Professor/a responsable:
TORTOSA MARTINEZ, JUAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05

Estudis en què s'imparteix