Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 4

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura "Practicum 2" pertenece al módulo especifico 4: Construcciones Civiles, Edificación y Dibujo. Se imparte durante el segundo semestre y con una asignación de 6 créditos ECTS se vincula directamente con las prácticas que el alumnado del Master realiza en los centros de Secundaria.

Es simultanea temporalmente con las asignaturas, tambien del módulo 4, de segundo semestre: "Aplicación de tecnicas docentes para el profesorado de construcciones civiles, edificación y dibujo" y "La innovación docente, las Tcs y la investigación educativa en la educación artística".

Esta asignatura se relaciona, en primer lugar con las del Módulo génerico que se imparte en el primer semestre, y en segundo lugar con la especialización que se lleva a cabo con la asignatura Practicum 1 que culmina con el Trabajo Fin de Master.

 

En Prácticum 2 (Fase de intervención y actuación docente directa en el aula a través del departamento de la especialidad) el alumnado desarrolla un programa de trabajo previamente acordado con sus respectivos tutores o tutoras, en el que abordarán el conocimiento del departamento de la especialidad, su configuración, la programación, la participación en la vida educativa, los niveles y modalidades de la especialidad, abordando con su guía y orientación todas las tareas que caracterizan el desempeño docente de su especialidad en el contexto real del aula, incluyendo la planificación, la implementación y la evaluación de una unidad didáctica dentro de las actividades normalizadas del curso

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe12 : Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
 • CGe7 : Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

a. Asistencia a las clases correspondientes a las materias de su especialidad con su profesor o profesora tutor del centro u otros, atendiendo a los diferentes niveles de docencia y a otros menesteres –guardias, por ejemplo-.

b. Análisis y valoración de las programaciones didácticas de las materias adscritas al Departamento de la especialidad.

c. Colaborar en la preparación de las unidades didácticas correspondientes a este período de prácticas o en el diseño de acciones de intervención tutorial.

d. Elaborar e implementar una Unidad Didáctica acorde con el paradigma de la formación basada en competencias.

e. Participar en las actividades extraescolares programadas.

f. Atender, de forma especial, y siempre siguiendo las instrucciones del profesorado tutor, a aquellos escolares que presenten necesidades específicas de apoyo educativo, incluyendo aquí a alumnos/as con necesidades especiales, altas capacidades, desventaja sociocultural, integración tardía al sistema educativo…

g. Implicarse en cuantas tareas correspondientes a la especialidad se lleven a cabo en el Centro.

h. Colaborar con su tutor o tutora en la realización de actividades orientadas a la evaluación de los aprendizajes.

 

 

Dades generals

Codi: 12130
Professor/a responsable:
GARCIA JARA, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix