Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 16

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Las actividades llevadas a cabo durante el Practicum deberán concebirse como un proceso de inmersión en la cultura profesional de la docencia, orientado a la consolidación de una formación práctica de calidad orientada por procesos reflexivos de dinamización de los contextos educativos en los que se realizan estas prácticas.

La finalidad de los prácticum consiste en proporcionar experiencias directas sobre los distintos aspectos de la intervención educativa a través de un conjunto integrado de actuaciones, y constituyen un componente esencial y básico de la formación que ofrece el Máster, ya que activan elementos receptivos, participativos, reflexivos y críticos en contextos de aprendizaje reales bajo la tutela de los dentros educativos y la Universidad de Alicante.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno.
2. Reconocer y describir las características organizativas de un centro educativo.
3. Realizar un análisis del Plan de trabajo del centro educativo en el que se realizan las prácticas.
4. Participar en las actividades propuestas por el centro para el desarrollo de las prácticas.
5. Identificar, describir y reflexionar sobre las funciones principales de las principales figuras de un centro educativo.
6. Identificar, describir y valorar sobre las diferentes relaciones y entornos multidisciplinares que configuran la vida de un centro escolar.
7. asesorarse y conocer la planificación educativa en el centro a través de los documentos de planificación; PEC, PCC,PA,PAT y de atención a la diversidad; Diseño particular de los programas de educación bilingüe, normalización lingüística, etc..., así como la legislación en que éstos se sustentan.
8. Conocer y analizar la intervención y la atención a la diversidad en el funcionamiento del plan de orientación.

 

 

Dades generals

Codi: 12104
Professor/a responsable:
LLEDO CARRERES, ASUNCION
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06

Estudis en què s'imparteix