Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 13

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Les activitats formatives del Pràcticum I i II es regulen mitjançant el següent esquema:

-A la Universitat d'Alacant [ 1 crèdit ECTS] a)Reunions amb grups d?estudiants destinades a la presentació i avaluació de la matèria, així com a l'anàlisi , la discussió i el debat sobre l'experiència i la relació entre la teoria i la pràctica. b) Reunions individuals o de grups reduïts amb el professorat tutor per a resoldre o analitzar qüestions o per a orientar (aquestes tutories podran ser presencials i/o a través de Campus Virtual).

-En el centre de pràctiques: [3 crèdits ECTS per al PI i 5 crèdits per al PII] a)Reunions amb grups d'estudiants que realitzen pràctiques en el mateix centre, destinades a tractar assumptes i situacions reals que es van produint en la pràctica. b) Activitats d'immersió/observació. En col·laboració amb el coordinador de pràctiques en les seus tasques i en la seua actuació docent en l'aula. Assistència a claustres, reunions d'equips docents, sessions d'avaluació, etc. c) Activitats d'intervenció educativa. Presència activa, amb diferents graus de responsabilitat en activitats encomanades. Participació en activitats de tutories, programes educatius i/o projectes d'innovació educativa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

-Analitzar les característiques socioculturals i sociolingüístiques de l'alumnat del centre de pràctiques i del seu entorn.

-Conéixer la documentació relativa a la planificació docent del centre de pràctiques incloses al PEC: DPP, PNL, PCC, PA, PAT PAD, RRI, ETC.

-Conéixer i analitzar les principals característiques organitzatives i metodològiques dels programes educatius bilingües que s'imparteixen en el centre.

-Conéixer i aplicar els principis del tractament integrat de llengües (alumnes de matèries lingüístiques) a la intervenció didàctica i a l'elaboració i posada en pràctica d'unitats didàctiques de la matèria de l'especialitat.

-Conéixer i aplicar els principis del tractament integrat de llengües (alumnes de matèries no lingüístiques) a la intervenció didàctica i a l'elaboració i posada en pràctica d'unitats didàctiques de la matèria de l'especialitat.

-Analitzar els processos de comunicació que es desenvolupen en la interacció didàctica que es produeix dins dels programes educatius plurilingües, així com posar en pràctica estratègies comunicatives basades  en textos acadèmics de caràcter argumentatiu i expositiu.

-Desplegar estratègies didàctiques per a l'atenció a la diversitat linguisticocultural en l'aula.

-Elaborar i posar en pràctica estratègies d'avaluació didàctica dins del context d'un Programa d'Ensenyament en Valencià.

 

 

Dades generals

Codi: 12101
Professor/a responsable:
LOPEZ GISBERT, BERNAT
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05

Estudis en què s'imparteix