Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 6

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La finalidad del Prácticum consiste en proporcionar experiencias directas sobre los diversos aspectos de la intervención educativa a través de un conjunto integrado de actuaciones. Constituyen, por ello, un componente esencial y básico de la formación que ofrece el Máster, ya que activan elementos receptivos, participativos, reflexivos y críticos en contextos de aprendizaje reales, bajo la tutela de profesorado de los centros de educación secundaria y de la Universidad Alicante.
La estancia en prácticas debe suponer una aproximación relevante para la formación del alumno o alumna en las distintas áreas del sistema educativo, en los procesos y contextos educativos de los centros y en las distintas dimensiones y funciones del profesorado: el desempeño docente, la función tutorial y la participación en la organización y funcionamiento del centro (coordinación pedagógica, etc.).
La contextualización tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional así como establecer cómo se coordina con el resto de asignaturas. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título garantizan la adquisición de competencias necesarias para ejercer la profesión. El objetivo principal del título es formar profesionales que respondan al perfil académico. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la Educación Física; conocer el currículum de Educación Física; adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera del contexto académico ; desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticas apropiados y promover las competencias correspondientes a los alumnos. Por tanto nos encontramos ante un ámbito cultural y científico que pretende, no solo dotar a las estudiantes de un amplio conocimiento , sino también de estrategias metodológicas didácticas que le permitan actuar en el aula con un máximo de garantías de éxito. Dicho conocimiento deberá estar orientado en función de las fuentes del currículo: psicológicas, pedagógicas, epistemológicas y socioculturales. Por lo que se refiere a la formación como docente, el perfil del profesor de Educación Física deberá aproximarse al profesional reflexivo y crítico, capaz de reflexionar sobre su práctica y de participar y trabajar en equipo, convirtiéndose en un agente activo de su formación. En adición a lo anterior e inmersos como estamos en la sociedad del conocimiento, consideramos imprescindible la utilización y dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación /TIC) aplicadas a este ámbito conscientes de la mejora y enriquecimiento que dichas estrategias pueden aportar a la calidad de la Educación Física. Por tanto nos encontramos ante un ámbito cultural y científico que pretende, no solo dotar a las estudiantes de un amplio conocimiento de destrezas motrices, sino también de estrategias metodológicas didácticas que le permitan actuar en el aula con un máximo de garantías de éxito.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar destreses i habilitats socials per a fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, abordar problemes de disciplina i resoldre conflictes.
 • Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en què està situat. 
 • Treballar en equip amb altres professionals de l'educació i enriquir la seua formació.
 • Conèixer les possibles mesures d'atenció a la diversitat, per a poder fer l'assessorament necessari en cada cas.
 • Analitzar l'organització i el funcionament del centre, a fi de coordinar l'orientació personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar.
 • Identificar els serveis públics i les entitats comunitàries amb què pot col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat.
 • Analitzar les característiques, l'organització i el funcionament dels centres educatius i conèixer la funcionalitat dels processos i els òrgans de direcció, participació i coordinació pedagògica i didàctica.
 • Participar en la definició i elaboració del projecte educatiu, el disseny i el desenvolupament curricular i les activitats generals del centre, atenent a criteris de millora de la qualitat de l'educació, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i millora de la convivència.
 • Conèixer els processos de desenvolupament curricular i l'elaboració dels plans institucionals per a participar, amb els equips directius i els òrgans de coordinació, en el disseny i aplicació.
 • Conèixer i analitzar les característiques, l'organització i el funcionament dels serveis d'orientació educativa i assessorament psicopedagògic que operen en els diversos nivells del sistema educatiu (infantil, primària, ESO, FP i batxillerat).
 • Participar en l'establiment d'estructures de treball col·laboratiu, amb els docents i altres membres de la comunitat escolar i els altres professionals que intervenen en els centres educatius.
 • Dissenyar i engegar, en col·laboració amb la comunitat escolar, mesures d'atenció a la diversitat que garantisquen la presència, la participació i l'aprenentatge de tot l'alumnat.
 • Adquirir experiència en la planificació, docència i avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • Participar en les propostes de millora en els diversos àmbits d'actuació, a partir de la reflexió sobre la pràctica. 
 • Analitzar la realitat escolar en què es fan les pràctiques, utilitzant els marcs teòrics adquirits en el màster.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

OBJETIVOS FORMATIVOS
Conocer la LOMCE, a su vez el currículo de Educación Secundaria (Educación Física ).
Conocer los principios de la Educación Física en Educación Secundaria.
Organizar y gestionar el aula de Educación Física.
Conocer las cualidades físicas básicas y su desarrollo en la Educación Secundaria.
Transmitir la adquisición de las habilidades motrices en la Educación Secundaria.
Aplicar el deporte en la Educación Secundaria.
Aplicar metodologías didácticas a través de la Educación Física.
OBJETIVOS DEL MASTER
• Reconocer y describir las características organizativas del centro.
• Realizar análisis críticos de sus planes de actuación
•Participar en las actividades propuestas por el centro para el desarrollo de las prácticas
•Redactar informes evaluadores sobre los trabajos y actuaciones realizadas en el centro, con un alto rigor académico, como corresponde a un posgrado.
•Incorporar las TICs y las redes de información al proceso de enseñanza aprendizaje,
•Identificar, analizar, aplicar y reflexionar sobre diferentes modelos de intervención educativa que orienten una práctica docente coherente y consistente.
•Proponer y desarrollar acciones innovadoras referidas a las materias curriculares de su especialidad orientadas a la mejora de los resultados de aprendizaje de sus alumnos.
•Identificar necesidades de formación en el desempeño docente en el ámbito del funcionamiento de un centro educativo.

 

 

Dades generals

Codi: 12094
Professor/a responsable:
GARCIA MARTINEZ, SALVADOR
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06

Estudis en què s'imparteix