Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 4

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura "Practicum 1A" pertenece al módulo especifico 4: Construcciones Civiles, Edificación y Dibujo. Se imparte durante el segundo semestre y con una asignación de 4 créditos ECTS se vincula directamente con las prácticas que el alumnado del Master realiza en los centros de Secundaria.

Es simultanea temporalmente con las asignaturas, tambien del módulo 4, de segundo semestre: "Aplicación de tecnicas docentes para el profesorado de construcciones civiles, edificación y dibujo" y "La innovación docente, las Tics y la investigación educativa en la educación artística".

Esta asignatura se relaciona, en primer lugar con las del Módulo génerico que se imparte en el primer semestre, y en segundo lugar con la especialización que se lleva a cabo con la asignatura Practicum 2 que culmina con el Trabajo Fin de Master.

 

 

En el Prácticum 1 (Fase de observación conocimiento y análisis del centro educativo) los alumnos y alumnas del Máster tienen un primer contacto directo con los centros, que incluye el proceso de presentación y acogida, al tiempo que se inician en la observación, participación y desarrollo de las actividades educativas y reciben una primera información institucional y global del centro y de su funcionamiento. Con la orientación del coordinador o coordinadora de Prácticas y/o de su profesorado tutor conocen el contexto, la organización, el funcionamiento y el ámbito de actuación de la institución en la que realizan la estancia en prácticas e inician la planificación de sus tareas, confeccionando un programa personal de trabajo que guiará el desarrollo de las Prácticas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar destreses i habilitats socials per a fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, abordar problemes de disciplina i resoldre conflictes.
 • Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en què està situat. 
 • Treballar en equip amb altres professionals de l'educació i enriquir la seua formació.
 • Conèixer les possibles mesures d'atenció a la diversitat, per a poder fer l'assessorament necessari en cada cas.
 • Analitzar l'organització i el funcionament del centre, a fi de coordinar l'orientació personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar.
 • Identificar els serveis públics i les entitats comunitàries amb què pot col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat.
 • Analitzar les característiques, l'organització i el funcionament dels centres educatius i conèixer la funcionalitat dels processos i els òrgans de direcció, participació i coordinació pedagògica i didàctica.
 • Participar en la definició i elaboració del projecte educatiu, el disseny i el desenvolupament curricular i les activitats generals del centre, atenent a criteris de millora de la qualitat de l'educació, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i millora de la convivència.
 • Conèixer els processos de desenvolupament curricular i l'elaboració dels plans institucionals per a participar, amb els equips directius i els òrgans de coordinació, en el disseny i aplicació.
 • Conèixer i analitzar les característiques, l'organització i el funcionament dels serveis d'orientació educativa i assessorament psicopedagògic que operen en els diversos nivells del sistema educatiu (infantil, primària, ESO, FP i batxillerat).
 • Participar en l'establiment d'estructures de treball col·laboratiu, amb els docents i altres membres de la comunitat escolar i els altres professionals que intervenen en els centres educatius.
 • Dissenyar i engegar, en col·laboració amb la comunitat escolar, mesures d'atenció a la diversitat que garantisquen la presència, la participació i l'aprenentatge de tot l'alumnat.
 • Adquirir experiència en la planificació, docència i avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • Participar en les propostes de millora en els diversos àmbits d'actuació, a partir de la reflexió sobre la pràctica. 
 • Analitzar la realitat escolar en què es fan les pràctiques, utilitzant els marcs teòrics adquirits en el màster.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

a. Conocer y describir la realidad socioeducativa del centro (contexto educativo y cultural, procedencia del alumnado, características de las familias, del profesorado, etc.)

b. Conocer y analizar la organización y funcionamiento del centro:

 • Configuración de los órganos de gobierno y de participación de los mismos, tanto unipersonales como colegiados (Director, Vicedirector, Jefe de estudios, Secretario, Consejo Escolar, Claustro, etc.). 
 • Órganos de coordinación docente (COCOPE, departamentos didácticos, equipos docentes, profeosorado tutor, comisiones, etc.). 
 • Asociaciones representativas de la comunidad escolar (AMPAS, Asociaciones de alumnos y alumnas).

c. Conocer el Proyecto educativo del centro, el Proyecto de gestión, la Programación general anual, las concreciones del currículum y los diversos planes y programas incluidos en ellos.

d. Conocer y analizar los usos de los espacios educativos y de su incidencia en los modelos metodológicos y de intervención pedagógica (aulas de diversificación y específicas de otros programas, laboratorios, usos y espacios para las TICS, espacios recreativos, etc.)

 

 

Dades generals

Codi: 12092
Professor/a responsable:
GARCIA JARA, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix