Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I A LA INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

Se trata de facilitar una aproximación a los problemas técnicas de trabajo, terminología...más usuales de la investigación e innovación educativa, a fin de adquirir la preparación necesaria para poder utilizar los trabajos que se publican en las revistas de investigación especializadas, así como la adecuación de nuestras investigaciones a las exigencias de dicha área.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat i plantejar alternatives i solucions.
 • Analitzar críticament les situacions d'aprenentatge i les activitats d'ensenyament per a millorar la intervenció docent, utilitzant indicadors de qualitat.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores i fonamentades, fent ús de les fonts més prestigioses en l'àmbit de l'especialització cursada, Conèixer com es planifica un projecte d'investigació sobre l'ensenyament de les matèries.
 • Aplicar a les matèries de l'especialitat metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives.
 • Utilitzar la investigació sobre la pràctica i la innovació per a millorar l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Presentar un informe escrit amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals. De la mateixa manera, saber estructurar un article per a comunicar una innovació o investigació duta a terme.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts que s'ensenyen i saber-les integrar en el procés d'ensenyament aprenentatge. De la mateixa manera, utilitzar-les tant per a aprofitar els recursos disponibles per a la innovació i investigació didàctica com per a comunicar eficaçment els resultats d'una investigació (comunicacions, congressos, etc.).
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.
 • Saber identificar les pròpies necessitats formatives per a orientar la formació permanent al llarg de la vida professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Identificar problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear alternativas y soluciones.
Analizar criticamente las situaciones de aprendizaje y las actividades de enseñanza para mejorar la intervención docente, utilizando indicadores de calidad.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras y fundamentadas, haciendo uso de las fuentes más prestigiosas en el ámbito de la especialización cursada.
Conocer cómo planificar un proyecto de investigación sobre la enseñanza de las materias.
Aplicar las materias de especialidad metodologías y técnicas básicas de investigación  y evaluación educativas.
Utilizar la investigación sobre la práctica y la innovación para mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional.
Presentar informes escritos con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales. Del mismo modo, saber estructurar un artículo para comunicar una innovación o investigación realizada.
Trabajar de forma cooperativa con iguales.
Utilizar las TICs para buscar , obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y saberlas integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo, utilizarlas tanto para aprovechar los recursos disponibles para la innovación e investigación didáctica como para comunicar eficazmente los resultados de una investigación( comunicaciones, congresos...)
Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.
Saber identificar las propias necesidades formativas, para orientar la formación permanente a lo largo de la vida profesional.

 

 

Dades generals

Codi: 12088
Professor/a responsable:
FERNANDEZ GONZALEZ, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix