Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELECTRICITAT, ELECTROTÈCNIA I ELECTRÒNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura aporta al alumnado la asimilación de conceptos básicos relacionados con el electromagnetismo, la electricidad y la electrónica. En concreto, los conocimientos impartidos permiten al alumno conocer e interpretar los fenómenos básicos de electricidad, electromagnetismo y electrónica, así como la interpretación y análisis de circuitos eléctricos y electrónicos.

La asignatura consta de diferentes actividades que se distribuirán en clases de teoría, problemas y laboratorio. Estas actividades se desarrollarán tanto mediante el trabajo individual como mediante el trabajo en grupos para la consecución con éxito de los objetivos de la asignatura. Las actividades de teoría y problemas se realizarán en un aula de teoría, mientras que las prácticas de laboratorio se realizarán en los Laboratorios de Física y Electrónica de la Escuela Politécnica Superior.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe1 : Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els continguts que es cursen en l'ensenyament de la Tecnologia en secundària obligatòria, i d'electrotècnia en el batxillerat.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de la tecnologia.
 • Conèixer la història de la tecnologia i els múltiples desenvolupaments tecnològics actuals per a poder transmetre una visió dinàmica de la seua evolució.
 • Conèixer i reflexionar sobre la percepció ciutadana i dels estudiants sobre diferents aspectes de la tecnologia i les implicacions que això té en el seu ensenyament:
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts de Tecnologia en secundària obligatòria i d'electrotècnia en el batxillerat.
 • Treballar de manera cooperativa, valorant de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, seleccionar i processar informació i documentació adequada als continguts de Tecnologia i Tecnologia Industrial que s'ensenyaran, i per a exposar els resultats dels treballs fets.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

·      Revisar conceptos de campo eléctrico, potencial, campo magnético, y electromagnetismo.

·      Analizar y comprender circuitos de corriente continua y alterna.

·      Comprender el funcionamiento básico de mecanismos y máquinas electromagnéticas.

·      Conocer el funcionamiento de dispositivos semiconductores: diodos y transistores.

·      Analizar y comprender circuitos básicos formados por diodos y transistores.

·      Conocer y utilizar diferentes aparatos de medida y software del laboratorio.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12087
Professor/a responsable:
CALZADO ESTEPA, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,70
Crèdits pràctics: 1,10
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix