Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECANISMES, MÀQUINES I AUTOMATITZACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La asignatura "Mecánica, Mecanismos y Máquinas" se define dentro del módulo de formación específica de Tecnología del Máster, e incluye una parte de los complementos para la formación disciplinar para el ejercicio de la docencia en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con la especialización de Tecnología.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe1 : Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els continguts que es cursen en l'ensenyament de la tecnologia en secundària obligatòria, i tecnologia industrial en batxillerat.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de la tecnologia.
 • Conèixer la història de la tecnologia i els múltiples desenvolupaments tecnològics actuals per a poder transmetre una visió dinàmica de la seua evolució.
 • Conèixer i reflexionar sobre la percepció ciutadana i dels estudiants sobre diferents aspectes de la tecnologia i les implicacions que això té en el seu ensenyament.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts de Tecnologia en secundària obligatòria i de Tecnologia Industrial en batxillerat.
 • Treballar de forma cooperativa, valorant de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, seleccionar i processar informació i documentació adequada als continguts de Tecnologia i Tecnologia Industrial que s'ensenyaran, i per a exposar els resultats dels treballs fets.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

 

 

Dades generals

Codi: 12086
Professor/a responsable:
GIL CHICA, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,70
Crèdits pràctics: 1,10
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix