Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS. Se sitúa en el Módulo Específico 18 del plan de estudios
Esta asignatura se imparte en paralelo y complementa a la asignatura Procedimientos sanitarios y asistenciales II (12081).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Oferir una visió general i integradora de les ciències de la salut que puga servir de connexió entre totes les disciplines i especialitats que les configuren.
 • Analitzar els problemes de salut, els seus determinants i la resposta de les institucions i les polítiques sanitàries, amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció i de promoció de la salut.
 • Conèixer, per a l'àmbit de les ciències de la salut, els conceptes, els mètodes i les tècniques necessàries per a afrontar els problemes i qüestions relacionats amb la producció, difusió i recuperació de la informació científica, les tècniques de treball científic i l'ús del llenguatge d'especialitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Cognitivos

 1. Identificar competencias, objetivos y contenidos de salud en el marco normativo de Educación 
 2. Reconocer las principales fuentes información y documentación sanitaria
 3. Reflexionar sobre conceptos básicos relacionados con la nutrición y dietética y su implicación en la salud 
 4. Conocer las características específicas de la transición de riesgos ambientales en el marco conceptual de los procesos transicionales y diferenciar entre riesgos ambientales tradicionales y riesgos ambientales modernos
 5. Conocer los principales indicadores de salud y su utilidad en la práctica. 
 6. Reconocer las características de los centros educativos promotores de la salud, y las redes nacionales e internacionales que contribuyen a su desarrollo
 7. Explicar la importancia del método científico en el proceso de investigación e identificar las principales fuentes de información relacionadas con las ciencias de la salud

Instrumentales

 1. Debatir los procesos, formales o informales, que permiten la generación de conocimientos en las ciencias de la salud.
 2. Aplicar los conocimientos adquiridos a una hipotética búsqueda de información
 3. Aplicar los conocimientos adquiridos en relación con la salud a la intervención educativa mediante la elaboración de unidades didácticas

Actitudinales

 1. Valorar la multidisciplinariedad para abordar la promoción de la salud en los centros educativos
 2. Valorar la capacidad de formular consultas estructuradas en busca de información

 

 

Dades generals

Codi: 12080
Professor/a responsable:
DAVO BLANES, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,70
Crèdits pràctics: 1,10
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,38
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,38
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,22
  Crèdits pràctics: 0,34

Estudis en què s'imparteix