Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FORMACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

El desarrollo de la materia, de acuerdo con los principios de la LOE, implica desarrollar un perfil de profesor que sepa combinar los aspectos reflexivos, críticos y técnicos relativos a la enseñanza y APLICADOS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Se pretende dar la información que se considera relevante para mejorar la calidad de la educación que dé la formación más adecuada para llevarla a cabo en el verdadero contexto, que es la Sociedad; una sociedad verdaderamente compleja y tecnificada. Para llevar a cabo esta tarea, el profesor debe convertirse en un agente activo de su propio proceso de formación, muy en especial, en SU PROPIA FORMACIÓN Y RECICLAJE para establecer los parámetros de calidad de la enseñanza y renovación pedagógica. La asignatura está diseñada para conocer la importancia y el enriquecimiento que tiene para toda la comunidad educativa SABER  RECICLARSE, ESTAR SIEMPRE EN CONSTANTE IMPLICACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.   Formar a los futuros profesionales para que se inicien en la importancia de la formación para ser un buen profesional en el mundo educativo. Nuestra sociedad necesita de profesores que estén bien formados para saber trabajar en equipo, para cooperar, coordinarse, tener creatividad y se capaz de transmitir los aprendizajes en un verdadero contexto de proceso enseñanza-aprendizaje. Los futuros profesores han de formarse para potenciar sus habilidades y capacidades en la comunicación asertiva que van a necesitar para trabajar con sus alumnos y alumnas 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursades.
 • Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb altres i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • Treballar en equip amb altres professionals de l'educació per a enriquir la seua formació.
 • Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del seu posterior desenvolupament professional.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • Conèixer els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments.
 • Conèixer els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i valoritze les aportacions dels estudiants.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

OBJETIVOS COGNITIVOS:

1. Comprender lo que significa la formación en la profesión de profesor, tanto en el desarrollo histórico, como en la actualidad

2. Aprender los conceptos relativos a las novedades en cuanto a las nuevos conceptos de competencias básicas

3. Aprender los conceptos relativos a la creatividad en el desarrollo formativo del profesor

4. Comprender los conceptos relativos a las expectativas en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje

5. Interiorización holística del proceso de enseñanza-aprendizaje

OBJETIVOS ACTITUDINALES

1. Valorar la Formación   como riqueza en el proceso de enseñanza-aprendizaje

2. Potenciar la importancia del reciclaje constante en los docentes para atender a las necesidades de todos los alumnos y las demandas sociales

3. Desarrollar las habilidades que tiene cada alumno como puntos fuertes para ayudarle a superar las dificultades.

4. Fomentar la actitudes de trabajo en equipo.

5. Potenciar las habilidades comunicativas para la relación con los alumnos y compañeros

OBJETIVOS INSTRUMENTALES:

1. Usar las Tics para mejorar la formación

2. Trabajar con cierta agilidad las herramientas comunicativas

3. Desarrollar con creatividad las programaciones

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 12079
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ BRAVO, JOSEFA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix