Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La asignatura Evaluación y diagnóstico psicopedagógico forma parte del Módulo Específico de la Especialidad Docente
en Orientación Educativa, del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Su objetivo fundamentales capacitar al alumnado en las técnicas de evaluación y diagnóstico psicopedagógico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG15 : Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els fonaments teoricopràctics necessaris per a fer l'avaluació psicopedagògica i el diagnòstic en educació.
 • Conèixer les tendències actuals en l'àmbit de l'avaluació i diagnòstic en educació.
 • Conèixer diferents models d'avaluació psicopedagògica.
 • Conèixer les fases d'avaluació psicopedagògica.
 • Conèixer de manera  pràctica i instrumental les tècniques d'avaluació psicopedagògica.
 • Conèixer i distingir les característiques científiques dels instruments i tècniques d'avaluació psicopedagògica.
 • Conèixer els instruments i tècniques a utilitzar en funció de l'àrea, procés o context a avaluar.
 • Adquirir actituds ètiques en la utilització dels instruments d'avaluació psicopedagògica.
 • Integrar les dades de l'avaluació en un informe de tipus psicopedagògic.
 • Saber elaborar diferents tipus d'informe en funció de la demanda o necessitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 12073
Professor/a responsable:
RADA ALVAREZ, MARIA LOURDES AMALIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix