Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PERCUSSIÓ CORPORAL I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

Introducción: La asignatura percusión corporal e inteligencias múltiples se desarrolla a través del método BAPNE para aportarle recursos didácticos al docente en relación al movimiento. 

  ¿Qué es el método BAPNE®? 

Es un método creado por Javier Romero Naranjo que tiene la finalidad de desarrollar las INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  a través de la FUNDAMENTACIÓN y SISTEMATIZACIÓN de la DIDÁCTICA DE LA PERCUSIÓN CORPORAL.

¿Que fundamentación posee el método BAPNE®? El método BAPNE está fundamentado en el aporte conjunto de varias disciplinas como la BIOMECÁNICA, LA ANATOMÍA, LA PSICOLOGÍA, LA NEUROCIENCIA Y LA ETNOMUSICOLOGÍA. Gracias a la conjunción de las mismas se obtendrá un desarrollo de las Inteligencias Múltiples.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprenentatge d'estratègies relacionades amb la psicomotricitat, la lateralitat i la dissociació.
 • Coneixement de les intel·ligències múltiples i la seua relació amb la intel·ligència musical sobre la base de la psicomotricitat rítmica.
 • Coneixement de l'anatomia, biomecánica i antropologia de la percussió corporal en el mètode BAPNE.
 • Coneixement de les activacions cerebrals en funció a la psicomotricitat.
 • Conèixer els diferents mètodes de percussió corporal i el seu desenvolupament recent amb cotidiòfans i, alhora, les seues perspectives per a poder transmetre una visió didàctica en l'aula.
 • Identificació de problemes psicomotors i plantejar alternatives per a la seua execució didàctica en l'aula.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les percussions del món i les seues expressions.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts que s'ensenyen i per a exposar els resultats dels treballs fets.
 • Elaboració d'unitats didàctiques específiques sobre aquesta matèria.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen i apliquen els coneixements de la percussió corporal en la secundària obligatòria i postobligatòria.
 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

 • -  Aprendizaje de estrategias relacionadas con la psicomotricidad, la lateralidad y la disociación según el método BAPNE.
 • -  Conocimiento de las inteligencias múltiples y su relación con la inteligencia musical en base a la psicomotricidad rítmica según el método BAPNE.
 • -  Conocimiento de la anatomía, biomecánica y antropología de la percusión corporal en el método BAPNE.
 • -  Conocimiento de las activaciones cerebrales en función a la didáctica de la percusión corporal según el método BAPNE.
 • - Conocer los diferentes métodos de percusión corporal y su desarrollo reciente con cotidiófanos, a la vez que sus perspectivas para poder transmitir una visión didáctica en el aula.
 • -  Identificación de problemas psicomotores y plantear alternativas para su ejecución didáctica en el aula según el método BAPNE.
 • -  Conocer el valor formativo y cultural de las percusiones del mundo y sus expresiones en relación a la didáctica de la percusión corporal en el método BAPNE.
 • - Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y para exponer los resultados de los trabajos realizados en relación a la percusión corporal y las inteligencias múltiples.
 • -  Elaboración de Unidades didácticas específicas sobre esta materia.
 • - Conocer contextos y situaciones en que se usan y aplican los conocimientos de la percusión corporal en la secundaria obligatoria y Postobligatoria.
 • - Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales educativos sobre esta materia.
 • - El trabajo de campo como herramienta básica en el método BAPNE.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12067
Professor/a responsable:
ROMERO NARANJO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix