Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÚSIQUES DEL MON I LA SEUA DIDÀCTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Introducción:

En esta asignatura se le aportan recursos prácticos y teóricos al futuro profesor de secundaria para superar las pruebas a la función pública. Por ello, se le introduce al alumno en el conocimiento de las músicas del mundo desde un perspectiva didáctica y práctica para su posterior aplicación en el ámbito docente. Se prestará especial atención a la interacción de la música y el movimiento en diferentes culturas desde el punto de vista pedagógico. Como apoyo metodológico que fundamenta estos contenidos se empleará el método BAPNE entre otros para que sirva de modelo didáctico para el aula. Emplearemos recursos educativos centrados en las nuevas tecnologías para su correcta aplicación docente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe7 : Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les músiques del món.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents d'aquestes matèries i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica en funció a les seues diverses fonts.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen i apliquen els coneixements de música en la secundària obligatòria i postobligatòria.
 • Fer una recerca fonamentada en informacions procedents de diverses fonts per a posteriorment obtenir conclusions personals relacionades amb les músiques del món i la seua aplicació docent.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals i valorar de forma crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts amb la finalitat d'ensenyar i exposar els resultats dels treballs fets.
 • Elaboració d'unitats didàctiques referents a la matèria i per nivells.
 • Dissenyar i desenvolupar dins de l'ensenyament de la música espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge de la música. Elaboració d'unitats didàctiques referents a la matèria i per nivells.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Aplicar a les matèries de l'especialitat les metodologies pedagògiques i la seua posterior avaluació educativa.
 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents dels diferents mètodes de la pedagogia musical contemporània i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica de les músiques del món.
 • Conèixer el procediment de les entrevistes individuals, o en petit grup per a la realització del treball de camp i la posterior interpretació de les dades i el debat d'aquests.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 Objetivos centrados para la superación de las pruebas a la función pública a través recuros prácticos y elaboración de Unidades Didácticas:

 • - Conocer el valor formativo y cultural de las Músicas del Mundo y su aplicación en secundaria.
 • - Conocer la historia y los desarrollos recientes de estas materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas en función a sus diversas fuentes.
 • - Conocer contextos y situaciones en que se usan y aplican los conocimientos de Música en la secundaria obligatoria y Postobligatoria.
 • - Realizar una búsqueda fundamentada en informaciones procedentes de diversas fuentes para posteriormente obtener conclusiones personales relacionadas con las músicas del mundo y su aplicación docente.
 • - Trabajar de forma cooperativa con iguales y valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.
 • - Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos con el fin de enseñar y exponer los resultados de los trabajos realizados.
 • - Elaboración de Unidades Didácticas referentes a la materia y por niveles.
 • - Identificar problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear alternativas y soluciones.
 • - Conocer la historia y los desarrollos recientes de los diferentes métodos de la pedagogía musical contemporánea y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las músicas del mundo.
 • - Conocer el procedimiento de las entrevistas individuales, o en pequeño grupo para la realización del trabajo de campo y la posterior interpretación de los datos y el debate de los mismos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12066
Professor/a responsable:
ROMERO NARANJO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix