Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ MATEMÀTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta materia pertenece al módulo específico de Matemáticas. En esta asignatura se pretende que el alumno conozca la aparición y evolución histórica de las diferentes áreas de la Matemática. Se trata de cubrir una parcela fundamental en la formación matemática de los alumnos desde un punto de vista histórico, de manera que las teorías, problemas y aplicaciones matemáticas más relevantes, puedan enmarcarse en las diferentes épocas en que fueron descubiertos, como respuesta a ciertos planteamientos que surgieron para resolver cuestiones trascendentes para el desarrollo de la Física, de la Navegación, Astronomía, medición de la Tierra, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matemàtiques i els continguts que es cursen en ESO i batxillerat.
 • Conèixer la història, els desenvolupaments recents i les diferents perspectives de les matemàtiques per a crear situacions d'aprenentatge i per a poder transmetre una visió dinàmica en el seu ensenyament. Connectar les idees inicials que van donar lloc a les diferents disciplines amb la visió axiomàtica d'aquestes.
 • Conèixer contextos i situacions en els quals s'usen o s'apliquen els diversos continguts matemàtics de l'ESO i del batxillerat per a subratllar les seues aplicacions i funcionalitat i, especialment, el paper de les matemàtiques com a instrument en altres disciplines.
 • Conèixer sòlidament els conceptes i els processos bàsics de matemàtiques, fent èmfasi especial en els continguts del currículum d'ESO i batxillerat. Interrelacionar continguts matemàtics, entre si i amb altres disciplines.
 • Conèixer diverses aplicacions dels continguts matemàtics dins i fora de la matemàtica, parant atenció en els avanços més recents.
 • Dissenyar situacions d'aprenentatge adequades i motivadores per a l'alumnat que permeten la interrelació de diversos continguts matemàtics.
 • Conèixer estratègies generals de resolució de problemes.
 • Modelar matemàticament situacions procedents de contextos diversos que puguen ser útils en l'educació matemàtica en secundària.
 • Aplicar processos matemàtics de raonament, demostració, representació i comunicació en la resolució de problemes i en la modelització.
 • Treballar amb l'alumnat la competència matemàtica i el paper de les matemàtiques com a instrument en altres disciplines.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Objetivos formativos
Conocer el valor formativo, cultural y social de los contenidos de matemáticas.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula para fomentar el aprendizaje de las matemáticas.
Conocer y usar modelos teóricos sobre los procesos de aprendizaje de las matemáticas.
Identificar las dificultades de aprendizaje asociadas a la naturaleza de las matemáticas.
Evaluar y diagnosticar errores en el aprendizaje de las matemáticas.
Conocer criterios para el análisis de tareas de aprendizaje desde la demanda cognitiva.


Objetivos específicos aportados por el profesorado.

Conocimiento: Comprender y usar modelos teóricos sobre los procesos de aprendizaje del contenido matemático (razonamiento matemático de los estudiantes) y su representación para organizar la enseñanza. Teorías y modelos sobre el aprendizaje del conocimiento matemático y de las características del pensamiento matemático de los estudiantes.
Competencias. Desarrollar la aptitud para interpretar los procesos de aprendizaje matemático en los estudiantes de educación secundaria.

 

 

Dades generals

Codi: 12063
Professor/a responsable:
SEGURA ABAD, LORENA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix