Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I ÚS DE TICS EN L'ENSENYAMENT DE LLENGUA I LITERATURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

 Esta asignatura obligatoria de 6 créditos se enmarca dentro del bloque Módulo específico 14 del Máster Universistario en profesorado de educación secundaria. Lengua y literatura española y su didáctica

En el momento presente resulta una necesidad irrenunciable la de plantear de qué manera las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden incorporarse a las aulas como un mecanismo de innovación y de renovación didáctica.

En este contexto general, en el aula de Lengua y Literatura, las TIC se convierten en un instrumento imprescindible ya que están abriendo nuevos modelos y nuevas opciones de comunicación humana,  cuya repercusión en la adecuación de los objetivos de las etapas educativas de carácter obligatorio parece tan evidente como significativo.

La asignatura adquiere en este contexto una intención evidente y claramente definida: la incorporación de las TIC (entendidas en el sentido más general y amplio) como instrumento de renovación y modernización de la Didáctica de la Lengua y la Literatura y como objeto de análisis y valoración de unos mecanismos de comunicación que demandan una reflexión transformadora de los objetivos y de los instrumentos del aprendizaje comunicativo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 -Reconocer la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los modelos de acceso a la información y a la comunicación. Presentar el concepto de Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y su integración en la educación obligatoria. 

-Descubrir y valorar las opciones metodológicas y de innovación educativas que las TIC/TAC y su aplicación didáctica significan en la clase de lengua y de literatura.

-Conocer algunos de los instrumentos de actuación didáctica de soporte electrónico.

-Desarrollar la capacidad de realizar eficazmente: búsquedas, selección de textos,  comunicación asincrónica y sincrónica.

-Descubrir el valor didáctico de blogs y redes sociales y otros instrumentos de comunicación en red.

-Reconocer las líneas fundadmentale de la investigación en el área de DLL.

-Valorar la realidad del aula, definir los problemas y ser capaz de proponer soluciones concretas, formular preguntas de investigación y diseñar y desarrollar proyectos de innovación educativa.

 

 

Dades generals

Codi: 12059
Professor/a responsable:
ROVIRA COLLADO, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix