Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA FORMACIÓ DEL LECTOR LITERARI EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I EL BATXILLERAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La formación del lector literario es una materia fundamental para el ejercicio de la profesión del docente. El temario está dividido en dos bloque temáticos: el primero, dedicado a la lectura, al proceso lector, al desarrollo de la competencia lecto-literaria; el segundo, viene a cubrir una de las áreas más desasistidas en la formación del docente de ESO y Bachillerto: la Literatura Infantil y Juvenil, su definición, su historia y su importancia en el desarrollo de la competencia literaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció, elaboració i avaluació de materials educatius destinats a fomentar la lectura a través d'activitats amb sentit per a l'alumnat.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la a la literatura i als processos de lectura.
 • Capacitar per a utilitzar didàcticament els recursos de la biblioteca pública, escolar i digital.
 • Conèixer, crear, seleccionar i avaluar materials destinats a promoure l'interès dels alumnes per la lectura.
 • Conèixer i desenvolupar tècniques i estratègies per al foment de la lectura i la formació d'hàbits lectors dirigides a adolescents i joves i integrar-les amb reflexions i conclusions personals.
 • Conèixer i aplicar propostes innovadores relacionades amb la formació del lector a partir de la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació: biblioteques virtuals, web social.
 • Conèixer i comprendre la importància de la literatura infantil i juvenil en la formació de la competència literària dels adolescents i joves i en el desenvolupament de de les habilitats per a llegir i escriure.
 • Conèixer la història de la Literatura infantil i juvenil: autors, il·lustradors i títols fonamentals de la literatura infantil i juvenil.
 • Saber afavorir l'acostament dels adolescents i els joves a la lectura i l'escriptura.
 • Conèixer la relació dels aspectes psicopedagògics amb la literatura i amb els interessos lectors de l'adolescent i del jove.
 • Fomentar un clima que facilite la creació d'espais comunicatius que faciliten l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • Analitzar amb esperit crític la importància que té el bon exercici de la docència i una adequada orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • Dissenyar i desenvolupar a partir de l'aprofitament didàctic de la literatura infantil i juvenil espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat i la construcció d'un futur sostenible.
 • Treballar de manera cooperativa, compartint responsabilitats en els processos de generació de materials i de desenvolupament d'activitats educatives i desenvolupar actuacions didàctiques de caràcter cooperatiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Concienciar al futuro docente de la importancia de la LIJ en la formación del lector.
Comprender la importancia de la educación literaria en Secundaria y Bachillerato.

Valorar los distintos contenidos del curso con objeto de aplicarlos en su actividad docente.
Interpretar y valorar textos de literatura infantil y juvenil.
Producir textos de literatura infantil y juvenil

 

 

Dades generals

Codi: 12057
Professor/a responsable:
LLORENS GARCIA, RAMON FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix