Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

L’assignatura “Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en Valencià: Llengua i Literatura” forma part del mòdul específic “Llengua i Literatura Catalana”, al qual optaran els estudiants que vulguen dedicar-se professionalment al món de l’ensenyament en la matèria Valencià: Llengua i Literatura de l’educació secundària i altres matèries afins. Al llarg dels 6 crèdits de què consta l’assignatura, pretenem que l’estudiant s’introduesca de manera teòrica i pràctica en la metodologia de la investigació educativa i aplique aquests coneixements a l’anàlisi teòrica i l’aplicació pràctica d’experiències d’innovació educativa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar críticament l'exercici de la docència utilitzant indicadors de qualitat.
 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat, en els diferents contextos sociolingüístics del sistema educatiu valencià, i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Aplicar a les matèries de l'especialitat metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'ensenyament de les matèries.
 • Utilitzar la investigació sobre la pràctica i la innovació per a millorar l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Presentar un informe escrit amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de forma cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts a ensenyar, i saber-les integrar en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres, desenvolupant hàbits i actituds que permeten aprendre autònomament al llarg del posterior exercici professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Els objectius generals d’aquesta assignatura són:

- Conéixer els concepte d’investigació educativa i d’innovació docent, les relacions que hi ha entre tots dos conceptes i les aplicacions que tenen per a la millora de la docència de la matèria “Valencià: llengua i literatura” de l’ensenyament secundari.

- Conéixer els principals àmbits de recerca educativa aplicada a la millora dels processos ensenyament – aprenentatge de la llengua i de la literatura catalanes.

- Conéixer els principals mètodes d’investigació quantitativa i qualitativa aplicada a la recerca educativa en l’àmbit de l’ensenyament / aprenentatge de la llengua i de la literatura catalanes.

- Conéixer els processos d’avaluació diagnòstica que s’apliquen en l’educació secundària a l’àmbit de la matèria “Valencià: llengua i literatura”.

- Conéixer la metodologia del tractament de les llengües dins del model d’educació plurilingüe i pluricultural com un dels reptes principals que té plantejats la innovació educativa.

- Analitzar pràctiques d’innovació docent en l’àmbit de l’ensenyament – aprenentatge de la llengua i de la literatura catalanes.

- Analitzar pràctiques de recerca educativa relacionades amb l’àmbit de l’ensenyament – aprenentatge de la llengua i de la literatura catalanes.

- Dissenyar una proposta d’investigació educativa i/o d’innovació docent relacionada amb l’assignatura “Valencià: llengua i literatura” de l’educació secundària.

 

 

Dades generals

Codi: 12055
Professor/a responsable:
BALDAQUI ESCANDELL, JOSEP MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix