Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

L’assignatura “Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en Valencià: Llengua i Literatura” forma part del mòdul específic “Llengua i Literatura Catalana”, al qual optaran els estudiants que vulguen dedicar-se professionalment al món de l’ensenyament en la matèria Valencià: Llengua i Literatura de l’educació secundària i altres matèries afins. Al llarg dels 6 crèdits de què consta l’assignatura, pretenem que l’estudiant s’introduesca de manera teòrica i pràctica en la metodologia de la investigació educativa i aplique aquests coneixements a l’anàlisi teòrica i l’aplicació pràctica d’experiències d’innovació educativa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar críticament l'exercici de la docència utilitzant indicadors de qualitat.
 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat, en els diferents contextos sociolingüístics del sistema educatiu valencià, i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Aplicar a les matèries de l'especialitat metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'ensenyament de les matèries.
 • Utilitzar la investigació sobre la pràctica i la innovació per a millorar l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Presentar un informe escrit amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de forma cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts a ensenyar, i saber-les integrar en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres, desenvolupant hàbits i actituds que permeten aprendre autònomament al llarg del posterior exercici professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Competències i resultats de l’aprenentatge que l’estudiant adquireix amb la matèria (objectius formatius)

Competència 1
: Analitzar críticament l`exercici de la docència utilitzant indicadors de qualitat. (CE12)
 
Competència 2 : Identificar problemes relatius a l`ensenyament i l’aprenentatge de les matèries de l`especialitat, en els diferents contextos sociolingüístics del sistema educatiu valencià, i plantejar alternatives i solucions (CE13)
 
Competència 3 : Conéixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l`ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i de la literatura catalanes.  (CG12) (CE11)
 
Competència 4 : Aplicar metodologies i tècniques bàsiques d`investigació i avaluació educatives a l’ensenyament-aprenentatge de l’assignatura “Valencià: llengua i literatura”. (CG12) (CE14)
 
Competència 5 : Dissenyar i desenrotllar projectes d`investigació, innovació i avaluació en l`ensenyament de l’assignatura “Valencià: llengua i literatura”. (CE14)
 
Competència 6 : Utilitzar la investigació sobre la pràctica i la innovació per a millorar l`ensenyament i el desenvolupament professional. (CG12) (CG18)
 
Competència 7 : Presentar un informe escrit amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals. (CG4) (CE12)
 
Competència 8 : Treballar de forma cooperativa amb iguals. (CG16)
 
Competència 9 : Utilitzar les TIC per a buscar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts a ensenyar, i saber-les integrar en el procés d`ensenyament- aprenentatge. (CG4) (CE9).
 
Competència 10 : Valorar de forma crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres, desenvolupant hàbits i actituds que permeten aprendre autònomament al llarg del posterior exercici professional. (CG17) (CE12)

 

 

Dades generals

Codi: 12055
Professor/a responsable:
BALDAQUI ESCANDELL, JOSEP MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix