Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINAR EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

L’assignatura “Complements de Formació Disciplinar en  Valencià: Llengua i Literatura” forma part del mòdul específic “Llengua i Literatura Catalana”, al qual optaran els estudiants que vulguen dedicar-se professionalment al món de l’ensenyament en la matèria Valencià: Llengua i Literatura de l’educació secundària i altres matèries afins. Al llarg dels 9 crèdits de què consta l’assignatura, pretenem que l’estudiant perceba el valor cultural i educatiu del coneixement de la llengua i la literatura, conega i valore els continguts curriculars de l’educació secundària i batxillerat, el marc legal de l’ensenyament referit al valencià, les bases epistemològiques de la didàctica, les perspectives i els enfocaments actuals de l’ensenyament de la llengua i la literatura, com també els condicionants derivats de la diversitat de contextos educatius i sociolingüístics.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i apreciar el valor formatiu i cultural de la llengua i la literatura catalanes.
 • Conèixer els continguts que es cursen en l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents d'aquestes matèries i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Conèixer i reflexionar, des d'una perspectiva sociolingüística, sobre la percepció ciutadana i dels estudiants a propòsit de determinats aspectes de la llengua i la literatura catalanes, i les implicacions que tenen en el seu ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer contextos i situacions de l'ús de la llengua i saber interpretar-los d'acord amb els principis bàsics de la variació lingüística.
 • Presentar recensions i treballs amb informacions procedents de diverses fonts i integrar-los amb reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts a ensenyar i per a exposar els resultats dels treballs fets.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres, i desenvolupar hàbits i actituds que permeten aprendre autònomament al llarg del posterior exercici professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Els objectius generals d’aquesta assignatura són:

- Conéixer els concepte d’investigació educativa i d’innovació docent, les relacions que hi ha entre tots dos conceptes i les aplicacions que tenen per a la millora de la docència de la matèria “Valencià: llengua i literatura” de l’ensenyament secundari.

- Conéixer els principals àmbits de recerca educativa aplicada a la millora dels processos ensenyament – aprenentatge de la llengua i de la literatura catalanes.

- Conéixer els principals mètodes d’investigació quantitativa i qualitativa aplicada a la recerca educativa en l’àmbit de l’ensenyament / aprenentatge de la llengua i de la literatura catalanes.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12054
Professor/a responsable:
FRANCES DIEZ, MARIA ANGELS
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix