Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

L’assignatura “Didàctica del valencià: Llengua i Literatura I” forma part del mòdul específic “Llengua i Literatura Catalana”, al qual optaran els estudiants que vulguen dedicar-se professionalment al món de l’ensenyament en la matèria Valencià: Llengua i Literatura i altres matèries afins en l’educació secundària .

Al llarg dels 9 crèdits de què consta l’assignatura, pretenem que l’estudiant conega el desenvolupament del currículum de la matèria i les estratègies i metodologies didàctiques que s'hi poden aplicar, tant de manera teòrica com pràctica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes en el marc del sistema educatiu valencià.
 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials
 • educatius en l'àrea Valencià: Llengua i Literatura.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes, i plantejar alternatives i solucions. Dissenyar i desenvolupar, dins de l'ensenyament de la llengua i la literatura, espais d'aprenentatge amb una atenció especial a l'equitat, la sensibilitat respecte de la variació lingüística, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans, que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre-les com un instrument de regulació, millora integral del procés educatiu i estímul a l'esforç.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Presentar informes escrits amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de forma cooperativa amb iguals.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.
 • Conèixer les polítiques institucionals per a la normalització lingüística i el foment de la lectura.
 • Capacitar per a gestionar la biblioteca pública, escolar i digital.
 • Conèixer i desenvolupar estratègies per a la promoció de la lectura i la formació d'hàbits lectors.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i valoritze les aportacions dels estudiants.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 • Analitzar i conéixer les característiques pròpies de l'ensenyament i l'aprenentatge del valencià a l'Educació Secundària. Conéixer les dificultats que s'hi plantegen i proposar-hi solucions.
 • Conéixer els diferents contextos d'aprenentatge del valencià al llarg de l'ESO i el Batxillerat.
 • Conéixer el currículum de l'assignatura Valencià: Llengua i Literatura en les diferents etapes i nivells de l'ensenyament secundari.
 • Conéixer altres assignatures vinculades a la nostra àrea, així com els seus currículums.
 • Analitzar les característiques de cadascuna de les competències lingüístiques: expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió oral, comprensió escrita. Proposar-hi metodologies adequades per al procés d'esenyament-aprenentatge.
 • Analitzar programacions didàctiques per seleccionar i seqüenciar els continguts en base a contextos educatius diferents i diferenciats. 
 • Conéixer materials didàctics per a la pràctica docent i analitzar-los des d'aspectes diferents: continguts, aplicació de continguts, selecció de la informació, adequació de la informació al nivell.
 • Conéixer i proposar metodologies per al tractament de la diversitat a l'aula: en petit grup o individualment.
 • Conéixer i plantejar models i estratègies didàctiques que puguen ser aplicables al procés d'ensenyament i aprenentatge de la nostra especialitat.
 • Conéixer la importància de la lectura com a estratègia educativa. Anàlisi de diferents metodologies i dissenys de foment de la lectura.

 

 

Dades generals

Codi: 12052
Professor/a responsable:
MONTESINOS ANTON, ESTHER
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix