Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LINGÜÍSTICA APLICADA A L'APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRAGERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Cuando se considera el perfil profesional del profesorado de secundaria, se distinguen con claridad varios ámbitos de crucial importancia, ámbitos que constituyen elementos esenciales de la labor docente. Por un lado, se ha de preparar al alumnado para afrontar los retos del mundo que se les abre tras esta etapa educativa. Por otro, el proceso de orientar al alumnado durante toda la vida académica va cobrando protagonismo hasta hacerse imprescindible.
El desarrollo de la materia, de acuerdo con los principios de la LOMCE, exige un perfil del profesor capaz de combinar los aspectos reflexivos, críticos y técnicos de enseñanza de la lengua y cultura del mundo anglosajón con el fin de lograr informaciones relevantes para mejorar la calidad de la educación y del acceso a la información en esta lengua. Para llevar a cabo esta tarea, el profesor debe convertirse en un agente activo de su propio proceso de formación. De este modo, el profesor será capaz de establecer los modelos y proporcionar las competencias necesarias para establecer los parámetros de calidad de la enseñanza y renovación pedagógica. En este sentido el profesorado debe estar al tanto de todos los procesos de cambio en política lingüística, en especial todos aquellos que tienen que ver con AICLE, a fin de conocer el papel del profesorado de lengua inglesa en este nuevo contexto de la enseñanza de la lengua inglesa.
La asignatura está diseñada para aplicar de  manera efectiva las técnicas y competencias teórico-prácticas de la enseñanza de la lengua inglesa y dar una idea del perfil necesario para convertirse en un profesional eficaz, alguien abierto a los cambios y retos que promuevan el desarrollo de los alumnos de educación secundaria.
El profesorado de inglés desempeña una importante tarea orientadora, tanto para aquellos profesores que asuman la tarea de enseñar la lengua a través de los contenidos como para aquellos alumnos que quieren incorporar esa L2 para adquirir nuevas competencias y para extender sus conocimientos en otras materias. Asimismo, el profesional de lengua inglesa estará informado de todos los métodos de intercambio posibles y dominar todo el proceso de becas e intercambios ofertados por el Consejo de Europa así como por otros países.
Finalmente, es fundamental que el profesorado oriente su carrera hacia la formación permanente, pues no hay otro modo de conservar y mejorar las competencias profesionales en un entorno tan cambiante como el actual. En este sentido, la red de CEFIRES de la Comunidad Valenciana, las Universidades, los distintos modos de intercambio del Consejo de Europa, etc., proporcionan un complemento imprescindible que todo profesor debe tener en cuenta.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Conèixer els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments.
 • Conèixer la història i el desenvolupament recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i valoritze les aportacions dels estudiants.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 • Introducir a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua en las aulas de secundaria.
 • Mostrar a los estudiantes las distintas posibilidades de formación permanente y programas de actualización profesional.
 • Familiarizarse con las nuevas formas de entender la evaluación y la corrección.
 • Adquirir capacidad de autoevaluación con el fin de llegar a ser un profesor/a eficaz.

 

 

Dades generals

Codi: 12050
Professor/a responsable:
ORTEGA GIL, FRANCISCO PABLO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix