Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INN. DOCENT I INICIACIÓ INVEST. EN L'ENSENYAMENT I APRENENTATGE DEL FRANCÉS COM A LLENGUA ESTRANGERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta asignatura obligatoria de 6 créditos se enmarca dentro del bloque  Módulo específico 11 del Máster Universistario en profesorado de educación secundaria (especialidad de francés lengua extranjera)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Conèixer els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments.
 • Conèixer la història i el desenvolupament recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua francesa.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i valoritze les aportacions dels estudiants.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit del Francès Llengua Estrangera.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'ensenyament i aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació en llengua francesa utilitzant indicadors de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 • El aprendiente deberá conocer los principios normativos que rigen la E/A del FLE en el nivel de secundaria y las tecnologías de la información y de la comunicación.
 • El aprendiente deberá conocer los múltiples desafíos de Internet desde el punto de vista educativo del FLE. 
 • El aprendiente deberá conocer  los criterios de análisis y selección de las páginas web educativas, el potencial didáctico que presentan y deberá saberlo adaptar a cada uno de los niveles de secundaria y al perfil de los estudiantes.
 • El aprendiente deberá aprender a utilizar una plataforma multimedia para la enseñanza-aprendizaje del FLE. 
 • El aprendiente deberá conocer la utilidad didáctica de las herramientas de este gestor DE E/A para una clase de FLE.

 • El aprendiente deberá idear e implementar actividades de enseñanza aprendizaje de FLE para su aplicación en una UD. 

 

 

Dades generals

Codi: 12048
Professor/a responsable:
LOPEZ SIMO, MIREIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix