Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A FRANCÉS: LLENGUA ESTRANGERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta materia obligatoria de 9 créditos se enmarca dentro del módulo específico del Máster Universitario profesional para la docencia en Educación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. Esta asignatura precede la materia "Complemento de Formación para Francés: Lengua Extranjera (12047)" cursada en el segundo semestre. Guarda también relación con una tercera materia "Innovación docente e iniciación a la investigación educativa". Las 3 asignaturas que conforman este bloque de formación están muy integradas en él, gracias a la labor de coordinación en la que se ha implicado seriamente todo su equipo docente. Se trata del único módulo de especialización del Francés Lengua Extranjera de la provincia de Alicante que pretende capacitar plenamente a los estudiantes para su futura labor como profesores de FLE.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents al Francès Llengua Estrangera.
 • Conèixer els continguts que es cursen en l'assignatura.
 • Conèixer la història i el desenvolupament recents de l'ensenyament i de l'aprenentatge del Francès Llengua Estrangera i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius en Francès Llengua Estrangera.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i valoritze les aportacions dels estudiants.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit del Francès Llengua Estrangera.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

A- OBJECTIF GÉNÉRAL
- Contribuer à la formation des futurs professeurs de FLE dans la perspective du Cadre Européen Commun de Référence

B- OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Connaître les différents courants méthodologiques et leurs fondements linguistiques sous-jacents. - Réfléchir sur les théories de l'apprentissage et les théories du langage.
- Connaître les principes de l'Approche Communicative et de l'Approche Actionnelle du Cadre Européen Commun de référence pour l'apprentissage et l´enseignement des langues.
- Utiliser des stratégies pédagogiques variées.
- Apprendre à organiser une classe autour d'un contrat d'apprentissage.
- Savoir analyser et choisir des matériels didactiques authentiques .
- Apprendre à élaborer une unité didactique.

 

 

Dades generals

Codi: 12047
Professor/a responsable:
RUIZ QUEMOUN, FERNANDE ELISABETH
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix