Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL FRANCÈS: LLENGUA ESTRANGERA.

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta materia obligatoria de 15 créditos se enmarca dentro de la especialidad 11 (francés) del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Se trata del único módulo de especialización del Francés Lengua Extranjera de la provincia de Alicante que pretende capacitar plenamente a los estudiantes para su futura labor como profesores de FLE.

Esta asignatura precede a la materia "Complementos de Formación para Francés: Lengua Extranjera (12047)", cursada en el segundo cuatrimestre semestre. Guarda también relación con una tercera materia "Innovación docente e iniciación a la investigación en la enseñanza y aprendizaje del francés como lengua extranjera (12048)". Estas 3 asignaturas OBLIGATORIAS constituyen un bloque de formación. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius per a l'aula de francès.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç en l'ensenyament i aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents de l'ensenyament i aprenentatge del Francès Llengua Estrangera i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica de la matèria.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'ensenyament i aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Conèixer els continguts que es cursen en la matèria.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit del Francès Llengua Estrangera.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Servirse correcta y claramente de todos los fonemas del francés en una pronunciación fluida y lo más fiel posible a la realidad francesa y disponer de las estrategias para transmitir los conocimientos que debe tener el alumno de Secundaria en lengua francesa.

- Conocer estrategias y herramientas para evaluar la pronunciación.

- Distinguir claramente las diferencias y peculiaridades fónicas de la lengua francesa de las de la Comunidad Valenciana.

- Decubrir el papel de la pronunciación en los enfoqiues comunicativos

- Tomar conciencia de los contenidos implícitos en la comunicación oral

- Saber utilizar las estrategias de escucha del receptor en el aprendizaje y enseñanza del FLE.

- Elaborar material docente para ayudar a mejorar la pronunciación de la lengua francesa.

- Desarrollar estrategias de escucha, lectura y producción oral en el aula de FLE.

- Utilizar recursos infrmáticos para realizar actividades de expresión oral.

- Desarrollar una actitud crítica y tolerante en el proceso de aprendizaje mediante una buena capacidad de participación

- Realizar transcripciones fonéticas.

- Comprender la polisemia del término  "gramática".

- Conocer el tratamiento de la gramática en las dferentes corrientes metodológicas.

- Conocer el tratamiento del léxico en las diferentes corrientes metodológicas. Hacer comprender el vocabulario en contexto 

- Descubrir el funcionamiento de la gramática en uso en su contexto.

- Hacer comprender el vocabulario en contexto.

- Proponer una visión de conjunto de los principales eventos de la cultura francófona.

- Conocer y comprender los principales rasgos culturales que definen el mundo francófono.

- Llevar a cabo una profunda reflexión acerca de la importancia de la interculturalidad.

- Desarrollar la capacidad de comentar textos en francés dessde el punto de vista lingüístico

- Ejercitar la capacidad de comentar textos en francés desde el punto de vista lingüístico.

- Buscar y seleccionar recursos pertinentes relativos a la cultura francófona de cara a su utilización en Secundaria.

- Conocer y analizar documentos de diversa naturaleza y procedencia dentro del mundo francófono.

- Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en torm¡no al francés fuera del Hexágono.

- Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales para el aula en el ámbito francófono.

- Conocer el valor formativo y cultural de la literatura juvenil.

- Conocer y elaborar materiales para el tratamiento de la literatura juvenil en el aula de FLE.

- Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el uso de la literatura juvenil en el aula de FLE.

- Conocer las posibilidades que ofrece la literatura juvenil en el aprendizaje y enseñanaza del FLE.

- Acceder a la realidad cultural francesa a través de la literatura juvenil.

- Conocer y analizar textos de literatura juvenil de distintos géneros susceptibles de ser utilizados en el aula de FLE. 

 

 

Dades generals

Codi: 12046
Professor/a responsable:
MARTI, ALEXANDRA
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix