Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL FRANCÈS: LLENGUA ESTRANGERA.

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta materia obligatoria de 15 créditos se enmarca dentro del módulo específico del Máster Universitario profesional para la docencia en Educación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. Esta asignatura precede la materia "Complemento de Formación para Francés: Lengua Extranjera (12047)" cursada en el segundo semestre. Guarda también relación con una tercera materia "Innovación docente e iniciación a la investigación educativa". Las 5 asignaturas que conforman este bloque de formación están muy integradas en él, gracias a la labor de coordinación en la que se ha implicado seriamente todo su equipo docente. Se trata del único módulo de especialización del Francés Lengua Extranjera de la provincia de Alicante que pretende capacitar plenamente a los estudiantes para su futura labor como profesores de FLE.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius per a l'aula de francès.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç en l'ensenyament i aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents de l'ensenyament i aprenentatge del Francès Llengua Estrangera i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica de la matèria.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'ensenyament i aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Conèixer els continguts que es cursen en la matèria.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit del Francès Llengua Estrangera.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

- Servirse correcta y claramente de todos los fonemas del francés en una pronunciación fluida y lo más fiel posible a la realidad francesa y disponer de las estrategias para transmitir los conocimientos que debe tener el alumno de Secundaria en lengua francesa.

- Conocer estrategias y herramientas para evaluar la pronunciación.

- Distinguir claramente las diferencias y peculiaridades fónicas de la lengua francesa de las de la Comunidad Valenciana.

- Decubrir el papel de la pronunciación en los enfoqiues comunicativos

- Tomar conciencia de los contenidos implícitos en la comunicación oral

- Saber utilizar las estrategias de escucha del receptor en el aprendizaje y enseñanza del FLE.

- Elaborar material docente para ayudar a mejorar la pronunciación de la lengua francesa.

- Desarrollar estrategias de escucha, lectura y producción oral en el aula de FLE.

- Utilizar recursos infrmáticos para realizar actividades de expresión oral.

- Desarrollar una actitud crítica y tolerante en el proceso de aprendizaje mediante una buena capacidad de participación

- Realizar transcripciones fonéticas.

- Comprender la polisemia del término  "gramática".

- Conocer el tratamiento de la gramática en las dferentes corrientes metodológicas.

- Conocer el tratamiento del léxico en las diferentes corrientes metodológicas. Hacer comprender el vocabulario en contexto 

- Descubrir el funcionamiento de la gramática en uso en su contexto.

- Hacer comprender el vocabulario en contexto.

- Proponer una visión de conjunto de los principales eventos de la cultura francófona.

- Conocer y comprender los principales rasgos culturales que definen el mundo francófono.

- Llevar a cabo una profunda reflexión acerca de la importancia de la interculturalidad.

- Desarrollar la capacidad de comentar textos en francés dessde el punto de vista lingüístico

- Ejercitar la capacidad de comentar textos en francés desde el punto de vista lingüístico.

- Buscar y seleccionar recursos pertinentes relativos a la cultura francófona de cara a su utilización en Secundaria.

- Conocer y analizar documentos de diversa naturaleza y procedencia dentro del mundo francófono.

- Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en torm¡no al francés fuera del Hexágono.

- Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales para el aula en el ámbito francófono.

- Conocer el valor formativo y cultural de la literatura juvenil.

- Conocer y elaborar materiales para el tratamiento de la literatura juvenil en el aula de FLE.

- Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el uso de la literatura juvenil en el aula de FLE.

- Conocer las posibilidades que ofrece la literatura juvenil en el aprendizaje y enseñanaza del FLE.

- Acceder a la realidad cultural francesa a través de la literatura juvenil.

- Conocer y analizar textos de literatura juvenil de distintos géneros susceptibles de ser utilizados en el aula de FLE. 

 

 

Dades generals

Codi: 12046
Professor/a responsable:
ARAGON COBO, MARINA TERESA
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix