Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE LA INFORMÀTICA.

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

L'especialitat d'Informàtica del Màster en Educació Secundària està dirigida a formar, principalment, als futurs professors de l'Especialitat d'Informàtica d'Educació Secundària. Aquesta especialitat està consolidada en l'Ensenyament Secundari, amb un accés específic del professorat, amb l'existència de l'àrea d'Informàtica en els Instituts d'Educació Secundària i Centres de Cicles Formatius. En les tres últimes dècades, els espectaculars avanços científics i tecnològics han transformat les nostres vides tant en les nostres formes de comunicació com en la socialització. La nostra societat ha passat de l'era industrial a l'era del coneixement gràcies en gran mesura a les tecnologies de la informació. Per tot açò, la informàtica és considerada fonamental en la formació integral dels alumnes per al seu desenvolupament personal i social.

Per tot l'anterior ressaltem la importància de consolidar la formació inicial dels futurs professors d'Informàtica a través d'una especialització didàctica específica. Aquesta especialització es porta acabe amb tres assignatures obligatòries del mòdul específic, de manera que es fa necessària una coordinació entre les mateixes: "Aprenentatge i ensenyament de la Informàtica", "Complements per a la formació disciplinar: Informàtica" i "Innovació i investigació educativa en l'ensenyament de la Informàtica". En aquest sentit, després de cursar l'assignatura "Innovació i Investigació Educativa en l'Ensenyament de la Informàtica" l'estudiant ha de ser capaç de dissenyar un projecte d'innovació educativa, adaptat a l'ensenyament específic d'una assignatura relacionada amb la informàtica, portar l'experiència a l'aula i finalment publicar els resultats en els fòrums adequats, seguint els criteris de qualitat dels mateixos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació, utilitzant indicadors de qualitat.
 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Aplicar a les matèries de l'especialitat metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'ensenyament de les matèries de l'especialitat.
 • Utilitzar la investigació sobre la pràctica i la innovació per a millorar l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Presentar un informe escrit amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts a ensenyar i saber-les integrar en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

No hi ha objectius afegits

 

 

Dades generals

Codi: 12045
Professor/a responsable:
LLORENS LARGO, FARAON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix