Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA INFORMÀTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

En la asignatura de Aprendizaje y Enseñanza de la Informática, la cual forma del conjunto de asignaturas del Máster Universitario del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas, es su objetivo fundamental ofrecer al alumnado una formación pedagógica y didáctica de alto nivel, orientada al ámbito profesional docente, y que les capacite para el ejercicio de la docencia en el área de la informática y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.


A partir de este objetivo fundamental, se hace necesario programar contenidos y actividades capaces de conseguir dicha formación pedagógica y didáctica en el área de la informática, así como la formación en didáctica específica de la disciplina informática: curriculum del área, elaboración de la programación didáctica, diseño de unidades de trabajo, manejo de recursos educativos específicos del área, etc.


En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación han alcanzado tal grado de desarrollo y utilización, tanto por parte de los usuarios específicos como del público en general, que son una parte fundamental de la actividad diaria. Por ello, los futuros profesores de la especialidad deben poseer una cualificación que les capacite para transmitir los conocimientos a sus alumnos de las enseñanzas no universitarias, a la vez que sean capaces de interesarles por el aprendizaje de la informática como materia útil y necesaria para su futuro.


Así pues, la asignatura de Aprendizaje y Enseñanza para la Informática, desarrolla las competencias generales del título y las competencias específicas, así como los objetivos formativos, que están indicados en el apartado correspondiente de la ficha de la asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de la informàtica.
 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge d'aquestes matèries i plantejar alternatives i solucions.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge de la informàtica amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre-les com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge de la informàtica.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Presentar informes escrits amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals.
 • Valorar de forma crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

• Conocer los Títulos de Grado Medio y Superior de la familia profesional de Informática y Comunicaciones y sus enseñanzas mínimas.
• Conocer los contenidos de una programación didáctica basada en los Títulos y Curriculums de la familia profesional de Informática y Comunicaciones.
• Elaborar una Programación Didáctica para su exposición y defensa.
• Elaborar Unidades de Trabajo para su exposición y defensa.
• Conocer la aplicación de la programación didáctica y las unidades de trabajo en el aula.
• Conocer aplicaciones de uso en el aula para la enseñanza de la informática, así como herramientas Web 2.0.
• Utilizar herramientas para la enseñanza de la informática.
• Adquirir competencias tecnológicas y de comunicación en el aula.

 

 

Dades generals

Codi: 12043
Professor/a responsable:
POVES ESPI, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,52
  Crèdits pràctics: 2,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,88
  Crèdits pràctics: 1,32

Estudis en què s'imparteix