Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRINCIPIS D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La presente asignatura se enmarca dentro del Máster del Profesorado, especialidad Economía. Pretende dar los conocimientos específicos necesarios para la docencia de dicha materia en Secundaria y Bachillerato, además de unas nociones imprescindibles para su ubicación en las distintas etapas de Ciclo Formativo. Tiene como objetivo primordial concienciar al alumnado de la importancia de la propia asignatura en sí. La economía es algo que nos rodea a todos, y los adolescentes han de ser conscientes de que sin un conocimiento de los conceptos económicos y empresariales será difícil comprender la vida cotidiana diaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe1 : Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • CGe3 : Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
 • CGe4 : Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatges.
 • CGe7 : Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments.
 • Conèixer el cos d'objectius didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars.
 • Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del seu posterior desenvolupament professional.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació, transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursades.
 • Solucionar problemes i prendre de decisions en l'àmbit laboral. Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Objetivos formativos:


Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas Enseñanzas.
Conocer el cuerpo de objetivos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.
Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.
Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información, transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
Solucionar problemas y tomar de decisiones en el ámbito laboral. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.

 

 

Dades generals

Codi: 12042
Professor/a responsable:
GALLARDO LOPEZ, ANGEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix