Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA HISTÒRIA: DELS ORÍGENS A L'ÈPOCA MODERNA.

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La materia parte de la idea aceptada por todos y todas de que lo más importante es que los profesores y profesoras conozcan las materias y contenidos que tienen que enseñar. Ahora bien, "el conocimiento de la materia" hay que entenderlo en un sentido amplio; como aquel que, partiendo de los conocimientos disciplinares que los estudiantes del Master han adquirido en los grados correspondientes, los transciende y los transforma para que sean útiles y adecuados para su enseñanza en los distintos niveles educativos. Las competencias y los contenidos de la materia recogen nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que complementan la formación disciplinar y que, según numerosos estudios e investigaciones, son relevantes desde la perspectiva de la enseñanza. Así, los conocimientos sobre la Historia desde los orígenes a la época moderna (epistemología de las materias a enseñar, sus desarrollos recientes, las implicaciones sociales y tecnológicas, su valor cultura y educativo, etc.) constituyen elementos fundamentales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les Ciències Socials, la Geografia, la Història, la Història de l'Art i l'Educació per a la Ciutadania.
 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge d'aquestes matèries i plantejar alternatives i solucions.
 • Dissenyar i desenvolupar dins de l'ensenyament de les Ciències Socials, la Geografia, la Història, la Història de l'Art i l'Educació per a la Ciutadania espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre-les com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les Ciències Socials, la Geografia, la Història, la Història de l'Art i l'Educació per a la Ciutadania.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Presentar informes escrits amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Competencia 1: Conocer el valor formativo y cultural de la Historia desde los orígenes a la época moderna
Competencia 2: Conocer los contenidos que se cursan de los temas de Historia desde los orígenes a la época moderna en las materias siguientes de la Educación Secundaria Obligatoria: Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
Competencia 3: Conocer los contenidos que se cursan en la enseñanza de los temas de Historia desde los orígenes a la época moderna en la materia de Historia de España del Bachillerato.
Competencia 4: Conocer los contenidos que se cursan en las materias optativas: Taller del geógrafo y del historiador (ESO), taller monográfico (ESO) y Geografia e Historia de la Comunitat Valenciana (Bachillerato).
Competencia 5: Conocer la historia y los desarrollos recientes de estas materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
Competencia 6: Presentar un informe escrito con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales.
Competencia 7: Trabajar de forma cooperativa con iguales.
Competencia 8: Localizar y trabajar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y para exponer
Competencia 9: Conocer el marco legislativo y normativo de la práctica docente

 

 

Dades generals

Codi: 12038
Professor/a responsable:
OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,04
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0,14
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0,14
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,36

Estudis en què s'imparteix